Home

Besluit van de Raad van 11 maart 2014 houdende benoeming van vier Britse leden in het Comité van de Regio's

Besluit van de Raad van 11 maart 2014 houdende benoeming van vier Britse leden in het Comité van de Regio's

13.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 11 maart 2014

houdende benoeming van vier Britse leden in het Comité van de Regio's

2014/C 74/01

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Britse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 december 2009, respectievelijk 18 januari 2010 heeft de Raad Besluit 2009/1014/EU en Besluit 2010/29/EU houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015 vastgesteld(1).

(2)

In het Comité van de Regio's zijn vier zetels van lid vrijgekomen door het verstrijken van de mandaten van mevrouw Doris ANSARI, Sir Simon DAY, de heer David PARSONS en de heer Francie MOLLOY,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio's worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015, benoemd tot lid:

mevrouw Megan FEARON, Member of the Legislative Assembly (MLA) of Northern Ireland;

de heer Andrew LEWER, Councillor, Derbyshire County Council;

mevrouw Jill SHORTLAND, Councillor, Somerset County Council;

de heer Harvey SIGGS, Councillor, Somerset County Council.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

I. STOURNARAS