Home

Besluit van de Raad van 12 juni 2014 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van Protocol nr. 30 bij de EER-overeenkomst betreffende specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek (2014/365/EU)

Besluit van de Raad van 12 juni 2014 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van Protocol nr. 30 bij de EER-overeenkomst betreffende specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek (2014/365/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(2) („de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan Protocol nr. 30 bij die overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

 3. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst bevat specifieke bepalingen inzake statistiek.

 4. Het statistisch programma van de EER voor de periode 2014 tot 2017 moet worden gebaseerd op Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad(3) als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1383/2013 van het Europees Parlement en de Raad(4) en moet de programmaonderdelen bevatten die noodzakelijk zijn voor de beschrijving van en het toezicht op alle relevante economische, sociale en milieuaspecten van de Europese Economische Ruimte.

 5. Het statistisch programma van de EER voor de periode 2003 tot 2007 is niet langer van toepassing en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 6. Protocol nr. 30 bij de EER-overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om deze uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2014 mogelijk te maken.

 7. Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet worden gebaseerd op het hieraan gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de voorgestelde wijziging van Protocol nr. 30 bij de EER-overeenkomst betreffende specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 12 juni 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

Y. Maniatis

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(2) („de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan Protocol nr. 30 bij die overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

 3. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst bevat specifieke bepalingen inzake statistiek.

 4. Het statistisch programma van de EER voor de periode 2014 tot 2017 moet worden gebaseerd op Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad(3) als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1383/2013 van het Europees Parlement en de Raad(4) en moet de programmaonderdelen bevatten die noodzakelijk zijn voor de beschrijving van en het toezicht op alle relevante economische, sociale en milieuaspecten van de Europese Economische Ruimte.

 5. Het statistisch programma van de EER voor de periode 2003 tot 2007 is niet langer van toepassing en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 6. Protocol nr. 30 bij de EER-overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om deze uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2014 mogelijk te maken.

 7. Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet worden gebaseerd op het hieraan gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3