Home

Besluit van de Commissie van 27 maart 2014 tot erkenning van Bureau Veritas Certification Holding SAS als toezichthoudende organisatie krachtens Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

Besluit van de Commissie van 27 maart 2014 tot erkenning van Bureau Veritas Certification Holding SAS als toezichthoudende organisatie krachtens Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

8.4.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/9


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 27 maart 2014

tot erkenning van Bureau Veritas Certification Holding SAS als toezichthoudende organisatie krachtens Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

(2014/C 103/06)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen(1), en met name artikel 8, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 21 december 2012 heeft de Europese Commissie van Bureau Veritas Certification Holding SAS een erkenningsaanvraag ontvangen waarin staat dat deze organisatie als toezichthoudende organisatie wil functioneren in alle lidstaten.

(2)

Op 22 januari 2013 heeft de aanvrager een bijgewerkte aanvraag ingediend.

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen(2) heeft de Europese Commissie de aanvraag op 9 juli 2013 voor advies naar de betrokken lidstaten gestuurd. Er is binnen de voorgeschreven termijn van één maand geen commentaar ontvangen.

(4)

Op 12 september 2013 heeft de aanvrager zijn aanvraag tijdens een vergadering van een speciaal voor de beoordeling van aanvragen voor toezichthoudende organisaties opgerichte stuurgroep van de Commissie in Brussel persoonlijk gepresenteerd.

(5)

In een e-mail van 19 oktober 2013 is de aanvrager overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) nr. 363/2012 verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

(6)

Op 25 oktober 2013 heeft de aanvrager de gevraagde aanvullende informatie en uitleg verstrekt.

(7)

Op basis van de door de aanvrager overgelegde documenten heeft de stuurgroep op 19 december 2013 geconcludeerd dat de aanvraag aan de vereisten van artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 995/2010 voldoet en dat de aanvrager door de Commissie als toezichthoudende organisatie kan worden erkend.

(8)

De Europese Commissie heeft op basis van alle overgelegde bewijsstukken beoordeeld of de aanvrager aan de vereisten van artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 995/2010 voldoet en is van oordeel dat Bureau Veritas Certification Holding SAS, 67-71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, met identificatienummer 775 690 621 R.C.S. Nanterre, aan de vereisten van artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 995/2010 voldoet,

BESLUIT:

Artikel 1

Bureau Veritas Certification Holding SAS, 67-71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, met identificatienummer 775 690 621 R.C.S. Nanterre, wordt overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 995/2010 als toezichthoudende organisatie erkend.

Artikel 2

De directeur-generaal van het directoraat-generaal Milieu wordt opgedragen ervoor te zorgen dat de aanvrager en de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten van dit besluit in kennis worden gesteld en dat dit besluit onverwijld op de website van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2014.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie