Home

Besluit van de Raad van 24 juni 2014 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2014/411/EU)

Besluit van de Raad van 24 juni 2014 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2014/411/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 302,

Gezien de voordracht van de Belgische regering,

Gezien het advies van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 13 september 2010 heeft de Raad Besluit 2010/570/EU, Euratom tot benoeming van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2010 tot en met 20 september 2015 vastgesteld(1).

  2. Een zetel van lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité is vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijn van mevrouw Bérengère DUPUIS,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De heer Alessandro GRUMELLI, Conseiller au service d'études de la Confédération des syndicats chrétiens, wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de resterende duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 20 september 2015.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Venizelos