Home

Uitvoeringsbesluit 2014/678/GBVB van de Raad van 26 september 2014 tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

Uitvoeringsbesluit 2014/678/GBVB van de Raad van 26 september 2014 tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2.

Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië(1), en met name artikel 30, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 31 mei 2013 Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.

  2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 16 juli 2014 in zaak T-572/11 het besluit van de Raad om Samir Hassan op te nemen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB, nietig verklaard.

  3. Samir Hassan moet op grond van een nieuwe motivering opnieuw worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten.

  4. Voorts moet de informatie over twee entiteiten op de lijst in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB worden geactualiseerd.

  5. Besluit 2013/255/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 26 september 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. Gozi

BIJLAGE

De onderstaande persoon wordt toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen als weergegeven in bijlage I, deel A, bij Besluit 2013/255/GBVB:

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„48.

Samir (

L_2014283NL.01006002.png
) Hassan (
L_2014283NL.01006003.png
)

Samir Hassan is een vooraanstaande zakenman, die dicht bij belangrijke leden van het Syrische regime staat, onder wie Rami Makhlouf en Issam Anbouba; hij is sinds maart 2014 ondervoorzitter voor Rusland van de bilaterale handelsraden, na te zijn benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali. Voorts steunt hij door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het regime. Bijgevolg heeft Samir Hassan banden met personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime, en verleent hij zelf steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.

27.9.2014 ”

De vermeldingen voor de volgende entiteiten, als weergegeven in bijlage I, deel B, bij Besluit 2013/255/GBVB, worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„54.

Overseas Petroleum Trading ook bekend als „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” ook bekend als „Overseas Petroleum Company”.

Dunant Street, Snoubra Sector, Beiroet, Libanon.

Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen.

23.7.2014

55.

Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Caïro, Egypte, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen.

23.7.2014 ”