Home

Besluit 2014/685/GBVB van de Raad van 29 september 2014 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo(1), EULEX KOSOVO

Besluit 2014/685/GBVB van de Raad van 29 september 2014 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo(1), EULEX KOSOVO

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 4 februari 2008 Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB(2) vastgesteld.

 2. Op 8 juni 2010 heeft de Raad Besluit 2010/322/GBVB(3) vastgesteld, waarbij Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB werd gewijzigd en voor een periode van twee jaar werd verlengd tot en met 14 juni 2012.

 3. Op 5 juni 2012 heeft de Raad Besluit 2012/291/GBVB(4) vastgesteld, waarbij Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB werd gewijzigd en voor een periode van twee jaar werd verlengd tot en met 14 juni 2014.

 4. De Raad heeft op 12 juni 2014 Besluit 2014/349/GBVB(5) vastgesteld tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB, waarbij dit optreden voor een periode van twee jaar, tot en met 14 juni 2016, wordt verlengd en een financieel referentiebedrag voor de periode van 15 juni 2014 tot en met 14 oktober 2014 wordt vastgesteld.

 5. Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB moet worden gewijzigd om te voorzien in een nieuw financieel referentiebedrag voor de periode van 15 oktober 2014 tot en met 14 juni 2015.

 6. Binnen het kader van zijn mandaat en gezien de conclusies van het Politiek en Veiligheidscomité van 2 september 2014 moet EULEX KOSOVO ook steun verlenen aan verplaatste strafrechtelijke procedures binnen een lidstaat, onder voorbehoud van de sluiting van alle noodzakelijke wettelijke regelingen voor alle stadia van deze procedures.

 7. EULEX KOSOVO zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag kan hinderen.

 8. Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

  1.

  Met het oog op de vervulling van zijn opdracht, met inbegrip van zijn uitvoerende bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 3, onder a) en d), ondersteunt EULEX KOSOVO verplaatste gerechtelijke procedures binnen een lidstaat, met het oog op strafvervolging en berechting van strafrechtelijke aanklachten die voortvloeien uit het onderzoek naar de beweringen in het verslag getiteld „onmenselijke behandeling van mensen en de illegale handel in menselijke organen in Kosovo” dat op 12 december 2010 is gepubliceerd door de speciale rapporteur van de commissie Juridische Zaken en Mensenrechten van de Raad van Europa.

  2.

  De rechters en openbare aanklagers die voor de procedures verantwoordelijk zijn, genieten volledige onafhankelijkheid en autonomie bij de uitvoering van hun taken.”

  .

 2. Aan artikel 8, lid 2, wordt de volgende zin toegevoegd:

  „De rechters en openbare aanklagers van EULEX KOSOVO moeten voldoen aan de hoogste professionele kwalificaties die nodig zijn voor het niveau of de complexiteit van de aan hen voorgelegde materie en worden benoemd na een onafhankelijk selectieproces.”

  .

 3. In artikel 16, lid 1, wordt de laatste alinea vervangen door:

  „Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO van 15 oktober 2014 tot en met 14 juni 2015 moet dekken, bedraagt 55 820 000 EUR.

  Het financiële referentiebedrag voor de daaropvolgende periode voor EULEX KOSOVO wordt vastgesteld door de Raad.”

  .

 4. Aan artikel 18 wordt het volgende lid toegevoegd:

  „5.

  De aan de hoge vertegenwoordiger verleende machtiging tot vrijgave, aan derde partijen en bevoegde lokale autoriteiten, van gerubriceerde EU-informatie en -documenten die ten behoeve van EULEX KOSOVO overeenkomstig de leden 1 en 2 zijn gegenereerd, geldt niet voor informatie die is verzameld of documenten die zijn gegenereerd ten behoeve van de gerechtelijke procedures die worden uitgevoerd in het kader van het mandaat van EULEX KOSOVO. Dit belet niet de vrijgave van niet-gevoelige informatie die betrekking heeft op de administratieve organisatie of efficiëntie van de procedures.”

  .

 5. In artikel 20 wordt de tweede alinea vervangen door:

  „Het verstrijkt op 14 juni 2016. De Raad, handelend op voorstel van de hoge vertegenwoordiger, en met inachtneming van bijkomende fondsen voor financiering alsmede bijdragen van andere partners, neemt de nodige besluiten om ervoor te zorgen dat het mandaat van EULEX KOSOVO ter ondersteuning van de verplaatste gerechtelijke procedures als bedoeld in artikel 3 bis en de betrokken noodzakelijke financiële middelen van toepassing blijven totdat deze gerechtelijke procedures zijn afgerond.”

  .

„Artikel 3 bis Verplaatste gerechtelijke procedures

1.

Met het oog op de vervulling van zijn opdracht, met inbegrip van zijn uitvoerende bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 3, onder a) en d), ondersteunt EULEX KOSOVO verplaatste gerechtelijke procedures binnen een lidstaat, met het oog op strafvervolging en berechting van strafrechtelijke aanklachten die voortvloeien uit het onderzoek naar de beweringen in het verslag getiteld „onmenselijke behandeling van mensen en de illegale handel in menselijke organen in Kosovo” dat op 12 december 2010 is gepubliceerd door de speciale rapporteur van de commissie Juridische Zaken en Mensenrechten van de Raad van Europa.

2.

De rechters en openbare aanklagers die voor de procedures verantwoordelijk zijn, genieten volledige onafhankelijkheid en autonomie bij de uitvoering van hun taken.”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 29 september 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. Gozi