Home

Besluit EUTM MALI/3/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 oktober 2014 houdende benoeming van de EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit EUTM MALI/1/2014 (2014/719/GBVB)

Besluit EUTM MALI/3/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 oktober 2014 houdende benoeming van de EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit EUTM MALI/1/2014 (2014/719/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38,

Gezien Besluit 2013/34/GBVB van de Raad van 17 januari 2013 betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali)(1), en met name artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij artikel 5, lid 1, van Besluit 2013/34/GBVB, machtigde de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) om overeenkomstig artikel 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie de nodige besluiten te nemen ten behoeve van de politieke controle op en de strategische leiding van EUTM Mali, met inbegrip van de besluiten tot benoeming van de volgende commandanten van de EU-missie.

  2. Op 18 maart 2014 heeft het PVC Besluit EUTM MALI/1/2014(2) vastgesteld waarbij brigadegeneraal Marc RUDKIEWICZ wordt benoemd tot commandant van de EU-missie voor EUTM Mali.

  3. Op 26 september 2014 heeft Spanje voorgesteld brigadegeneraal Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL te benoemen tot nieuwe commandant van de EU-missie voor EUTM Mali, ter vervanging van brigadegeneraal Marc RUDKIEWICZ.

  4. Op 30 september 2014 heeft het Militair Comité van de EU het PVC aanbevolen brigadegeneraal Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL te benoemen tot commandant van de EU-missie voor EUTM Mali ter vervanging van brigadegeneraal Marc RUDKIEWICZ.

  5. Besluit EUTM MALI/1/2014 dient te worden ingetrokken.

  6. Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen hebben op defensiegebied,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Brigadegeneraal Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL wordt met ingang van 24 oktober 2014 benoemd tot EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali).

Artikel 2

Besluit EUTM MALI/1/2014 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2014.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. Stevens