Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2014 betreffende de intrekking van de verwijzing in het Publicatieblad van de Europese Unie naar de norm EN 13525:2005+A2:2009 inzake houtversnipperaars uit hoofde van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9507) (Voor de EER relevante tekst) (2014/934/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2014 betreffende de intrekking van de verwijzing in het Publicatieblad van de Europese Unie naar de norm EN 13525:2005+A2:2009 inzake houtversnipperaars uit hoofde van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9507) (Voor de EER relevante tekst) (2014/934/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines, en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG(1), en met name artikel 10,

Gezien het advies van het bij artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(2) opgerichte comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Wanneer een nationale norm die de omzetting is van een geharmoniseerde norm waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, één of meer van de in bijlage I bij Richtlijn 2006/42/EG genoemde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen omvat, wordt aangenomen dat de volgens deze norm gebouwde machine voldoet aan de desbetreffende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

  2. In juli 2012 heeft Frankrijk krachtens artikel 10 van Richtlijn 2006/42/EG formeel bezwaar ingediend met betrekking tot de norm EN 13525:2005+A2:2009 „Bosbouwmachines — Houtversnipperaars — Veiligheid”, waarvoor het Europees Comité voor normalisatie (CEN) harmonisatie uit hoofde van Richtlijn 2006/42/EG had voorgesteld. De norm vervangt de vorige versie EN 13525:2005+A1:2007, waarvan de referenties op 6 november 2007 voor het eerst in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt zijn(3).

  3. Het formele bezwaar werd ingediend omdat de bepalingen 4.2.4 Invoerstopbediening en 4.3.3 Gevaren in verband met invoer- en versnipperonderdelen van de norm de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen in bijlage I bij Richtlijn 2006/42/EG niet voldoende zouden omvatten, aangezien daarin onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat bedieners bekneld kunnen raken en naar gevaarlijke bewegende delen van de machine kunnen worden getrokken zonder in staat te zijn de noodstopfunctie in te schakelen.

  4. Na de norm EN 13525:2005+A2:2009 samen met de vertegenwoordigers van het bij artikel 22 van Richtlijn 2006/42/EG opgerichte comité te hebben onderzocht, heeft de Commissie geconcludeerd dat deze norm niet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen in de punten 1.3.7 Risico's in verband met de bewegende delen en 1.3.8.2 Bewegende delen die voor de bewerking dienen van bijlage I bij Richtlijn 2006/42/EG voldoet omdat de machines die overeenkomstig deze voorschriften zijn ontworpen, grote risico's voor de bedieners en derden inhouden en er dodelijke ongelukken hebben plaatsgevonden.

  5. Aangezien de veiligheidsaspecten van de norm EN 13525:2005+A2:2009 moeten worden verbeterd, moet de verwijzing naar die norm in het Publicatieblad van de Europese Unie worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verwijzing naar de norm EN 13525:2005+A2:2009 „Bosbouwmachines — Houtversnipperaars — Veiligheid” in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 december 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker