Home

Besluit van de Commissie van 11 juni 2014 betreffende steunmaatregel SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 en NN 32/10) door Italië ten uitvoer gelegd ten faveure van SO.G.A.S. — Società per la gestione dell'aeroporto dello Stretto (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3571) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2014/944/EU)

Besluit van de Commissie van 11 juni 2014 betreffende steunmaatregel SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 en NN 32/10) door Italië ten uitvoer gelegd ten faveure van SO.G.A.S. — Società per la gestione dell'aeroporto dello Stretto (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3571) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2014/944/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name artikel 108, lid 2, eerste alinea,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken(1), en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De staatssteun die Italië ten faveure van SO.G.A.S. SpA (Società per la Gestione dell'Aeroporto dello Stretto) ten bedrage van 6 392 847 EUR ten uitvoer heeft gelegd, is verenigbaar met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  Artikel 2

  Dit besluit is gericht tot de Italiaanse Republiek.

  Gedaan te Brussel, 11 juni 2014.

  Voor de Commissie

  Joaquín Almunia

  Vicevoorzitter