Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 154/2014 van de Commissie van 19 februari 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof extract van theeboom (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 154/2014 van de Commissie van 19 februari 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof extract van theeboom (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 13, lid 2, onder c), en artikel 78, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De werkzame stof extract van theeboom is in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(2) opgenomen bij Richtlijn 2008/127/EG van de Commissie(3) volgens de procedure van artikel 24 ter van Verordening (EG) nr. 2229/2004 van de Commissie(4). Sinds de vervanging van Richtlijn 91/414/EEG door Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt deze stof geacht krachtens die verordening te zijn goedgekeurd en is zij opgenomen in deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie(5).

  2. Overeenkomstig artikel 25 bis van Verordening (EG) nr. 2229/2004 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 16 december 2011 haar standpunt over het ontwerpevaluatieverslag voor extract van theeboom(6) aan de Commissie voorgelegd. De EFSA heeft haar standpunt over extract van theeboom aan de kennisgever meegedeeld, die door de Commissie is verzocht het ontwerpevaluatieverslag voor extract van theeboom te becommentariëren. Het ontwerpevaluatieverslag en het standpunt van de EFSA zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op 13 december 2013 goedgekeurd in de vorm van het evaluatieverslag van de Commissie voor extract van theeboom.

  3. Er wordt bevestigd dat de werkzame stof extract van theeboom geacht moet worden krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 te zijn goedgekeurd.

  4. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, juncto artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en in het licht van de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de goedkeuringsvoorwaarden worden gewijzigd. Er moet met name om verdere bevestigende informatie worden gevraagd.

  5. De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De lidstaten moet voldoende tijd worden gegund om de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die extract van theeboom bevatten, te wijzigen of in te trekken.

  7. Als de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 een respijtperiode toekennen voor gewasbeschermingsmiddelen die extract van theeboom bevatten, moet deze periode uiterlijk 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening aflopen.

  8. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2 Overgangsmaatregelen

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de lidstaten indien nodig de bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die extract van theeboom als werkzame stof bevatten, uiterlijk op 12 september 2014 wijzigen of intrekken.

Artikel 3 Respijtperiode

Een door de lidstaten overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 toegekende respijtperiode moet zo kort mogelijk zijn en uiterlijk op 12 september 2015 aflopen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGE