Home

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 482/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 114/2013 wat de gemiddelde specifieke CO2-emissies van de fabrikant Great Wall Motor Company Limited in 2010 betreft

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 482/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 114/2013 wat de gemiddelde specifieke CO2-emissies van de fabrikant Great Wall Motor Company Limited in 2010 betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken(1), en met name artikel 11, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De fabrikant van lichte bedrijfsvoertuigen Great Wall Motor Company Limited heeft de Commissie medegedeeld dat de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 114/2013 van de Commissie(2) voor die fabrikant gespecificeerde gemiddelde specifieke CO2-emissies in 2010 onjuist zijn. De fabrikant heeft gedetailleerd bewijsmateriaal aangevoerd waaruit blijkt dat de gemiddelde specifieke CO2-emissies in 2010 aanzienlijk hoger waren dan de in die verordening aangegeven waarde.

  2. De Commissie heeft het door Great Wall Motor Company Limited verstrekte bewijsmateriaal onderzocht en meent dat de waarde gecorrigeerd moet worden.

  3. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 114/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de lijst in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 114/2013 wordt de tekst in de tweede kolom, met de titel „Gemiddelde emissies (g/km)”, voor het merk Great Wall vervangen door „225,00”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso