Home

Verordening (EU) nr. 506/2014 van de Commissie van 15 mei 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft ethyllauroylarginaat als conserveermiddel in bepaalde warmtebehandelde vleesproducten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 506/2014 van de Commissie van 15 mei 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft ethyllauroylarginaat als conserveermiddel in bepaalde warmtebehandelde vleesproducten (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven(1), en met name artikel 10, lid 3, artikel 14 en artikel 30, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's(2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

  2. Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie(3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

  3. De EU-lijst en de specificaties kunnen op initiatief van de Commissie of ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

  4. Op 5 mei 2006 is een aanvraag tot goedkeuring van het gebruik van ethyllauroylarginaat als conserveermiddel in verschillende levensmiddelencategorieën ingediend. Deze aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ter kennis van de lidstaten gebracht.

  5. In april 2007 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de veiligheid van het gebruik van ethyllauroylarginaat als conserveermiddel in levensmiddelen beoordeeld en een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht vastgesteld(4). Uit voorzichtige schattingen van de blootstelling aan de stof bij zowel volwassenen als kinderen komt naar voren dat de ADI bij de voorgestelde maximaal te gebruiken hoeveelheden voor diverse levensmiddelencategorieën waarschijnlijk zal worden overschreden.

  6. Naar aanleiding van deze conclusies heeft de aanvrager het gebruik en de te gebruiken hoeveelheden herzien en verzocht om goedkeuring van het gebruik in warmtebehandelde vleesproducten. In juli 2013 heeft de EFSA een verklaring over een verfijnde blootstellingsbeoordeling voor ethyllauroylarginaat uitgebracht op basis van het voorgestelde herziene gebruik van de stof als levensmiddelenadditief(5) en geconcludeerd dat de blootstelling voor alle bevolkingsgroepen onder de ADI van 0,5 mg/kg lichaamsgewicht per dag ligt.

  7. Er bestaat een technologische noodzaak voor het gebruik van ethyllauroylarginaat als conserveermiddel in warmtebehandelde vleesproducten om de microbiologische kwaliteit van die levensmiddelen te verbeteren, onder meer door de groei van schadelijke micro-organismen als Listeria monocytogenes te remmen. Aangezien het gebruik van ethyllauroylarginaat in warmtebehandelde vleesproducten zal bijdragen aan de instandhouding van de kwaliteit en veiligheid daarvan, moet het gebruik van die stof in warmtebehandelde vleesproducten worden goedgekeurd en moet aan dat levensmiddelenadditief het nummer E 243 worden toegekend.

  8. Als ethyllauroylarginaat (E 243) voor het eerst wordt opgenomen in de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, moeten de specificaties ervan in Verordening (EU) nr. 231/2012 worden opgenomen.

  9. De Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 en (EU) nr. 231/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE I

BIJLAGE II