Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm van de kennisgeving als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 593/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de vorm van de kennisgeving als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen(1), en met name artikel 16, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 345/2013 moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van een Europees durfkapitaalfonds (EuVECA) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA, European Securities and Markets Authority) in kennis stellen van alle ontwikkelingen die verband houden met het paspoort van de beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen. Volgens artikel 21, lid 3, van Verordening (EU) nr. 345/2013 moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst ook in kennis stellen van de schrapping van een beheerder van een EuVECA uit het register.

  2. Rekening houdend met het feit dat de ESMA nog geen specifiek IT-instrument voor die kennisgeving heeft ontwikkeld, is e-mail de meest geschikte vorm voor dit type van kennisgeving tussen de bevoegde autoriteiten en aan de ESMA. Daarom moet de ESMA een lijst van relevante e-mailadressen opstellen en aan alle bevoegde autoriteiten verstrekken.

  3. Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

  4. Gezien het beperkte toepassingsgebied en effect van de vorm van de kennisgeving en rekening houdend met het feit dat alleen bevoegde autoriteiten gebruik zullen maken van het specifiek daarvoor opgestelde formulier, heeft de ESMA geen openbare raadplegingen gehouden over de invoering van deze vorm van de kennisgeving. De ESMA heeft het advies ingewonnen van de ESMA-Stakeholdergroep effecten en markten die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad(2) werd opgericht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Onderwerp

In deze verordening wordt de vorm van de kennisgeving tussen bevoegde autoriteiten en aan de ESMA van de toezichtinformatie over de in artikel 16, lid 1, en artikel 21, lid 3, van Verordening (EU) nr. 345/2013 bedoelde ontwikkelingen vastgesteld.

Artikel 2 Vorm van de kennisgeving

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van een Europees durfkapitaalfonds stelt per e-mail de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst en de ESMA in kennis van de in artikel 16, lid 1, en artikel 21, lid 3, van Verordening (EU) nr. 345/2013 beschreven ontwikkelingen door het formulier in de bijlage bij deze verordening in te vullen.

Artikel 3 Lijst van e-mailadressen

Elke bevoegde autoriteit verstrekt de ESMA het relevante e-mailadres voor kennisgeving van toezichtinformatie.

De ESMA verstrekt alle bevoegde autoriteiten de lijst van relevante e-mailadressen, met inbegrip van het relevante e-mailadres van de ESMA.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGEKennisgeving van de registratie van een beheerder van een Europees durfkapitaalfonds (EuVECA) of actualisering van informatie waarvan reeds kennisgeving is gedaan