Home

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 624/2014 van de Commissie van 14 februari 2014 houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” met betrekking tot de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 624/2014 van de Commissie van 14 februari 2014 houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” met betrekking tot de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006(1), en met name artikel 1, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad(2) heeft betrekking op de oprichting van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) („Horizon 2020”) en voorziet in de betrokkenheid van de Unie in publiek-private partnerschappen, met inbegrip van gemeenschappelijke ondernemingen, op belangrijke gebieden waar onderzoek en innovatie kunnen bijdragen tot de bredere concurrentiedoelstellingen van de Unie en tot het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

  2. Deelname aan werkzaamheden onder contract in het kader van Horizon 2020 moeten in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 1290/2013. Om echter rekening te houden met de specifieke operationele behoeften van de gemeenschappelijke ondernemingen op het gebied van de luchtvaart die krachtens artikel 187 van het Verdrag zijn opgericht, is de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag aan de Commissie gedelegeerd voor de looptijd van Horizon 2020, teneinde de krachtens artikel 187 van het Verdrag opgerichte financieringsorganen op het gebied van de luchtvaart in staat te stellen het minimumaantal deelnemers te verminderen.

  3. De Gemeenschappelijke Onderneming op het gebied van de luchtvaart Clean Sky 2 is bij Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad(3) opgericht voor de periode tot 31 december 2024. De onderneming is erop gericht de effecten van de Europese luchtvaarttechnologie op het milieu verder te verminderen en het internationale concurrentievermogen van de Europese luchtvaartindustrie voor de toekomst veilig te stellen.

  4. Specifieke operationele behoeften zijn vastgesteld ten aanzien van de regels voor de deelname aan Horizon 2020, en met name het minimumaantal deelnemers. De uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die door de gemeenschappelijke onderneming worden gepubliceerd, zijn zeer specifiek en gericht op het vinden van innovatieve oplossingen die moeten passen in de definitieve demonstratiemodellen. Bovendien is bij de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky gebleken dat toelating van afzonderlijke entiteiten tot uitnodigingen tot het indienen van voorstellen zeer effectief is bij het aantrekken van de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), onderzoeksorganisaties en universiteiten.

  5. Om de brede participatie van kmo's, onderzoeksorganisaties en universiteiten te behouden, dient te worden voorzien in een afwijking van het minimumaantal deelnemers zoals vastgesteld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1290/2013, zodat afzonderlijke entiteiten ook kunnen reageren op oproepen tot het indienen van voorstellen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1290/2013 geldt met betrekking tot de door de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 gedane oproepen tot het indienen van voorstellen als minimumvoorwaarde de deelname van één juridische entiteit die is gevestigd in een lidstaat of geassocieerd land.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso