Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 705/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van het invoerrecht voor breukrijst

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 705/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van het invoerrecht voor breukrijst

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 183, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens de overeenkomst(2) inzake rijst die de Europese Unie en Thailand hebben gesloten en die is goedgekeurd bij Besluit 2005/953/EG van de Raad(3), dient de Unie voor breukrijst een invoerrecht van 65 EUR per ton toe te passen.

  2. Met het oog op de toepassing van de overeenkomst tussen de Unie en Thailand is het invoerrecht voor breukrijst bij artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(4) vastgesteld op 65 EUR per ton.

  3. Verordening (EU) nr. 1308/2013, waarbij Verordening (EG) nr. 1234/2007 is ingetrokken en vervangen, bevat geen bepaling die vergelijkbaar is met artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007. Krachtens artikel 183 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarin het niveau van het toepasselijke invoerrecht wordt bepaald volgens de voorschriften die ter zake zijn opgenomen in, onder meer, een overeenkomstig het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie gesloten internationale overeenkomst.

  4. Met het oog op de verdere naleving van de overeenkomst tussen de Unie en Thailand dient het invoerrecht voor breukrijst te worden bepaald,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde invoerrecht bedraagt het invoerrecht voor breukrijst van GN-code 1006 40 00 65 EUR per ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso