Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 774/2014 van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 juli 2014

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 774/2014 van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 juli 2014

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 183,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie(2) is bepaald dat het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 00, ex10019120 (zachte tarwe, zaaigoed), ex10019900 (zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 en 1007 90 00, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

  2. In artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 is bepaald dat voor de berekening van het in lid 1 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de in dat lid bedoelde producten worden vastgesteld.

  3. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 is de invoerprijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de in artikel 1, lid 1, van die verordening bedoelde producten de dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van artikel 5 van die verordening.

  4. Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de periode vanaf 16 juli 2014, die van toepassing zijn totdat een nieuwe vaststelling in werking treedt.

  5. Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 moet de onderhavige verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing zijn vanaf 16 juli 2014, worden in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II vermelde elementen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter

Jerzy Plewa

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

BIJLAGE I

Vanaf 16 juli 2014 geldende invoerrechten voor de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht(1)

(EUR/ton)

1001 11 00

HARDE TARWE, zaaigoed

0,00

1001 19 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

van gemiddelde kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

van lage kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

ex10019120

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex10019900

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 10 00

ROGGE, zaaigoed

5,32

1002 90 00

ROGGE, andere dan zaaigoed

5,32

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, andere dan hybriden

5,32

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed(2)

5,32

1007 10 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

5,32

1007 90 00

GRAANSORGHO, andere dan zaaigoed

5,32

BIJLAGE IIElementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten