Home

Verordening (EU) nr. 895/2014 van de Commissie van 14 augustus 2014 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 895/2014 van de Commissie van 14 augustus 2014 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie(1), en met name de artikelen 58 en 131,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA), voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad(2) en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 2. Arseenzuur voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1A) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 3. Bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) voldoet aan de criteria voor indeling als giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder c), van die verordening.

 4. 1,2-Dichloorethaan (EDC) voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 5. 2,2′-Dichloor-4,4′-methyleendianiline (MOCA) voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 6. Dichroomtris(chromaat) voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 7. Strontiumchromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 8. Kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1A) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 9. Pentazinkchromaatoctahydroxide voldoet aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend (categorie 1A) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder a), van die verordening.

 10. Die stoffen zijn geïdentificeerd en opgenomen in de overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgestelde lijst van in aanmerking komende stoffen. Bovendien heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna „het Agentschap” genoemd) in zijn aanbeveling van 17 januari 2013(3) geadviseerd om die stoffen met voorrang op te nemen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 overeenkomstig artikel 58 van die verordening. De stoffen moeten daarom in die bijlage worden opgenomen.

 11. N,N-Dimethylaceetamide (DMAC) voldoet aan de criteria voor indeling als giftig voor de voortplanting (categorie 1B) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijgevolg ook aan de criteria voor opname in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals bepaald in artikel 57, onder c), van die verordening. Deze stof is ook geïdentificeerd en opgenomen in de overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgestelde lijst van in aanmerking komende stoffen en het Agentschap heeft in zijn aanbeveling van 17 januari 2013 geadviseerd om deze stof met voorrang op te nemen in bijlage XIV bij die verordening overeenkomstig artikel 58 van die verordening. DMAC heeft soortgelijke intrinsieke eigenschappen als N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) en beide stoffen kunnen worden beschouwd als mogelijke alternatieven voor enkele van de belangrijkste toepassingen ervan. Voor de stof NMP loopt er momenteel een procedure voor een beperking overeenkomstig artikel 69 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Gezien de overeenkomsten van beide stoffen, zowel wat de intrinsieke eigenschappen als wat de industriële toepassingen betreft, en om te zorgen voor een consistente regelgevingsaanpak, acht de Commissie het passend het besluit over de opname van DMAC in bijlage XIV uit te stellen.

 12. De in artikel 58, lid 1, onder c), i) en ii), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde uiterste aanvraagdata en verbodsdata moeten in bijlage XIV bij die verordening worden gespecificeerd.

 13. In de aanbeveling van het Agentschap van 17 januari 2013 zijn voor elk van de in de bijlage bij deze verordening vermelde stoffen de in artikel 58, lid 1, onder c), ii), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde data vastgesteld waarop aanvragen moeten zijn ontvangen indien de aanvrager een stof wil blijven gebruiken of voor een bepaald gebruik in de handel wil blijven brengen. Die data zijn vastgesteld op basis van de tijd die naar schatting nodig is om een autorisatieaanvraag op te stellen, rekening houdend met de beschikbare informatie over de verschillende stoffen en met de informatie die tijdens de overeenkomstig artikel 58, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 gehouden openbare raadpleging is ontvangen. Er is overeenkomstig artikel 58, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ook rekening gehouden met de capaciteit van het Agentschap om de aanvragen binnen de in die verordening gestelde termijn te behandelen.

 14. Voor de chroom (VI)-verbindingen dichroomtris(chromaat), strontiumchromaat, kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat en pentazinkchromaatoctahydroxide heeft het Agentschap als uiterste aanvraagdatum 24 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening voorgesteld. De Commissie is echter van mening dat de uiterste aanvraagdatum op 35 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening moet worden vastgesteld om dezelfde benadering te volgen als voor de zeven chroom (VI)-verbindingen die al in de vermeldingen 16 tot en met 22 van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn opgenomen.

 15. Voor elk van de in de bijlage bij deze verordening opgenomen stoffen moet de in artikel 58, lid 1, onder c), i), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde datum 18 maanden na de in artikel 58, lid 1, onder c), ii), van die verordening bedoelde datum vallen.

 16. Artikel 58, lid 1, onder e), in samenhang met artikel 58, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bepaalt dat vormen van gebruik of categorieën van gebruik van de autorisatieplicht kunnen worden vrijgesteld, mits de risico's naar behoren worden beheerst op grond van de bestaande specifieke wetgeving van de Unie die minimumeisen aan het gebruik van de stof stelt in verband met de bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu. In het licht van de momenteel beschikbare informatie is het niet wenselijk vrijstellingen op grond van die bepalingen vast te stellen.

 17. Op basis van de thans beschikbare informatie is het niet wenselijk vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés vast te stellen.

 18. Op basis van de thans beschikbare informatie is het niet wenselijk herbeoordelingstermijnen voor bepaalde vormen van gebruik vast te stellen.

 19. Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 20. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

Aan de tabel in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

Vermelding nr.

Stof

Intrinsieke eigenschap(pen) bedoeld in artikel 57

Overgangsregelingen

Vrijgestelde (categorieën van) vormen van gebruik

Herbeoordelingsperioden

Uiterste aanvraagdatum(*)

Verbodsdatum(**)

„23.

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)

EG-nr.: 500-036-1

CAS-nr.: 25214-70-4

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

22 februari 2016

22 augustus 2017

24.

Arseenzuur

EG-nr.: 231-901-9

CAS-nr.: 7778-39-4

Kankerverwekkend

(categorie 1A)

22 februari 2016

22 augustus 2017

25.

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)

EG-nr.: 203-924-4

CAS-nr.: 111-96-6

Giftig voor de voortplanting

(categorie 1B)

22 februari 2016

22 augustus 2017

26.

1,2-Dichloorethaan (EDC)

EG-nr.: 203-458-1

CAS-nr.: 107-06-2

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

22 mei 2016

22 november 2017

27.

2,2′-Dichloor-4,4′-methyleendianiline (MOCA)

EG-nr.: 202-918-9

CAS-nr.: 101-14-4

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

22 mei 2016

22 november 2017

28.

Dichroomtris(chromaat)

EG-nr.: 246-356-2

CAS-nr.: 24613-89-6

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

22 juli 2017

22 januari 2019

29.

Strontiumchromaat

EG-nr.: 232-142-6

CAS-nr.: 7789-06-2

Kankerverwekkend

(categorie 1B)

22 juli 2017

22 januari 2019

30.

Kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat

EG-nr.: 234-329-8

CAS-nr.: 11103-86-9

Kankerverwekkend

(categorie 1A)

22 juli 2017

22 januari 2019

31.

Pentazinkchromaatoctahydroxide

EG-nr.: 256-418-0

CAS-nr.: 49663-84-5

Kankerverwekkend

(categorie 1A)

22 juli 2017

22 januari 2019

—”