Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2014 van de Commissie van 4 september 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot relevante passend gediversifieerde indexen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2014 van de Commissie van 4 september 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot relevante passend gediversifieerde indexen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012(1), en met name artikel 344, lid 1, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 344, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013, kan het specifieke risico van een aandelenindexfuture die zou worden behandeld alsof het een afzonderlijk aandeel betrof, op grond van dat artikel buiten beschouwing worden gelaten indien de aandelenindexfuture in kwestie op de beurs wordt verhandeld en op een relevante passend gediversifieerde index berust.

  2. Indien een ter beurze verhandelde aandelenindexfuture op passende wijze gediversifieerd is, mag worden aangenomen dat aan een dergelijke aandelenindex geen specifiek risico verbonden is. Dit wordt geacht het geval te zijn wanneer de index uit ten minste 20 aandelen is samengesteld, geen enkele daarin vervatte entiteit meer dan 25 % van de totale index uitmaakt en 10 % van de grootste aandelen (waarbij het aantal aandelen op het hogere natuurlijke getal wordt afgerond) minder dan 60 % van de totale index vertegenwoordigt. Daarnaast moet de index aandelen van ten minste één nationale markt en van ten minste vier van de volgende sectoren omvatten: aardolie en aardgas, grondstoffen, industrieproducten, consumptiegoederen, gezondheidszorg, consumentendiensten, telecommunicatie, nutsbedrijven, financiële instellingen en technologie.

  3. Aangezien in artikel 344, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 melding wordt gemaakt van „relevante” in aanmerking komende indices, zijn alleen de voor financiële instellingen in de Unie relevant zijnde aandelenindices getoetst aan de criteria voor het identificeren van in aanmerking komende aandelenindices.

  4. Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Bankautoriteit aan de Commissie heeft voorgelegd.

  5. De Europese Bankautoriteit heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad(2) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Voor de toepassing van artikel 344 van Verordening (EU) nr. 575/2013 in aanmerking komende aandelenindices

De lijst van aandelenindices waarvoor de in artikel 344, lid 4, tweede zin, van Verordening (EU) nr. 575/2013 behandeling mogelijk is, is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 september 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGEAandelenindexen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 344 van Verordening (EU) nr. 575/2013

Index

Land

S&P All Ords

Australië

ATX

Oostenrijk

BEL20

België

SaoPaulo — Bovespa

Brazilië

TSE35

Canada

FTSE China A50 Index

China

CROBEX

Kroatië

OMX Copenhagen 20 CAP

Denemarken

DJ Euro STOXX 50

Europa

FTSE Eurofirst 100

Europa

FTSE Eurofirst 80

Europa

FTSE Eurotop 100 index

Europa

MSCI Euro index

Europa

STOXX Europe 50

Europa

STOXX Europe 600

Europa

STOXX Europe Lrg 200

Europa

STOXX Europe Mid 200

Europa

STOXX Europe Small 200

Europa

STOXX Select Dividend 30

Europa

CAC40

Frankrijk

SBF 120

Frankrijk

DAX

Duitsland

HDAX

Duitsland

MDAX

Duitsland

SDAX

Duitsland

Athens General

Griekenland

Hang Seng

Hongkong

Hang Seng China Enterprises

Hongkong

NIFTY

India

FTSE MIB

Italië

FTSE Bursa Malaysia

Maleisië

MSE Share Index

Malta

Nikkei225

Japan

Nikkei300

Japan

IPC Index

Mexico

AEX

Nederland

AMX

Nederland

WIG20

Polen

PSI 20

Portugal

Straits Times Index

Singapore

IBEX35

Spanje

OMX Stockholm 30

Zweden

SMI

Zwitserland

FTSE nasdaq Dubai 20

Verenigde Arabische Emiraten

FTSE 100

Verenigd Koninkrijk

FTSE mid-250

Verenigd Koninkrijk

S&P 500

VS

Dow Jones Ind. Av.

VS

NASDAQ 100

VS