Home

Verordening (EU) nr. 1196/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 1196/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij(1), en met name artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 808/2004 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de systematische productie van Europese statistieken over de informatiemaatschappij.

 2. Er zijn uitvoeringsbepalingen nodig om te bepalen welke gegevens moeten worden verstrekt voor het opstellen van de statistieken in module 1: „Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij” en module 2: „Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij”, en om de termijnen voor de indiening ervan vast te stellen.

 3. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens die moeten worden ingediend voor het opstellen van Europese statistieken over de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 808/2004 in module 1: „Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij” en module 2: „Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij”, worden in de bijlagen I en II bij deze verordening gespecificeerd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE IModule 1: Het bedrijfsleven en de informatiemaatschappij

 1. De voor het referentiejaar 2015 te behandelen onderwerpen uit de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 808/2004 zijn:

  • ICT-systemen en het gebruik ervan in bedrijven,

  • ICT-vaardigheid in de bedrijfseenheid en de behoefte aan ICT-vaardigheden,

  • gebruik van internet en andere elektronische netwerken door bedrijven,

  • toegang tot en gebruik van technologieën die een verbinding met internet of andere netwerken vanaf elke plek en op elk moment mogelijk maken („ubiquitous connectivity”),

  • elektronisch zakendoen en organisatorische aspecten,

  • ICT-veiligheid en -betrouwbaarheid,

  • e-handel,

  • belemmeringen voor het gebruik van ICT, internet en andere elektronische netwerken, e-handel en elektronisch zakendoen.

 2. De volgende bedrijfskenmerken moeten worden verzameld:

  Kenmerk dat voor alle bedrijven moet worden verzameld:

  • computergebruik.

  Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

  • (facultatief) aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die een computer gebruiken voor zakelijke doeleinden.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

  • ICT-specialisten in dienst hebben,

  • in het voorafgaande kalenderjaar een vorm van opleiding hebben aangeboden die gericht is op de ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor ICT-specialisten,

  • in het voorafgaande kalenderjaar een vorm van opleiding hebben aangeboden die gericht is op de ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor andere werknemers,

  • aanwerving of poging tot aanwerving van ICT-specialisten in het voorafgaande kalenderjaar,

  • uitvoering van de volgende ICT-taken in het voorafgaande kalenderjaar („Voornamelijk door eigen werknemers met inbegrip van moederondernemingen of filialen”); „Voornamelijk door externe leverancier”; „Niet van toepassing”):

   • onderhoud van de ICT-infrastructuur (servers, computers, printers, netwerken),

   • ondersteuning voor kantoorsoftware,

   • ontwikkeling van bedrijfsbeheersoftware/-systemen,

   • ondersteuning voor bedrijfsbeheersoftware/-systemen,

   • ontwikkeling van webtoepassingen,

   • ondersteuning voor webtoepassingen,

   • beveiliging en gegevensbescherming.

  Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken en die in het vorige kalenderjaar ICT-specialisten hebben aangeworven of hebben getracht aan te werven:

  • in het voorafgaande kalenderjaar vacatures voor ICT-specialisten hebben opengesteld die moeilijk konden worden ingevuld.

  Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

  • toegang tot internet.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet:

  • aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die een computer met toegang tot internet gebruiken voor zakelijke doeleinden,

  • internetverbinding: DSL of andere soorten vaste breedbandverbinding,

  • internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via een draagbaar apparaat via mobiele telefoonnetwerken („3G” of „4G”),

  • (facultatief) internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via een draagbare computer via mobiele telefoonnetwerken („3G” of „4G”),

  • (facultatief) internetverbinding: mobiele breedbandverbinding via andere draagbare apparaten, zoals smartphones, via mobiele telefoonnetwerken („3G” of „4G”),

  • gebruik van een website,

  • aantal werknemers of percentage van het totale aantal werknemers die voor zakelijke doeleinden beschikken over een door het bedrijf verstrekt draagbaar apparaat dat met internet kan worden verbonden via mobiele telefoonnetwerken,

  • gebruik van sociale netwerken die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties,

  • gebruik van blogs of microblogs van bedrijven die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties,

  • gebruik van websites voor het delen van multimedia-inhoud die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties,

  • gebruik van op wiki gebaseerde instrumenten voor kennisuitwisseling die niet uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van betaalde advertenties,

  • (facultatief) gebruik van betaalde advertenties op internet.

  Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet via DSL of andere soorten vaste breedbandverbinding:

  • maximale downloadsnelheid van snelste vaste internetverbinding volgens contract in Mbit/s; ([0,< 2]; [2,< 10]; [10,< 30]; [30,< 100]; [>= 100]).

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die een website hebben:

  • verlening van de faciliteit: beschrijving van goederen of diensten, prijslijsten,

  • verlening van de faciliteit: bestellingen, reserveringen of boekingen via internet,

  • verlening van de faciliteit: mogelijkheid voor bezoekers om via internet goederen of diensten te personaliseren of te ontwerpen,

  • verlening van de faciliteit: geplaatste bestellingen volgen of hun status nagaan,

  • verlening van de faciliteit: gepersonaliseerde inhoud op de website voor regelmatige/terugkerende bezoekers,

  • verlening van de faciliteit: links of verwijzingen naar de socialemediaprofielen van het bedrijf,

  • (facultatief) verlening van de faciliteit: verklaring inzake het privacybeleid, privacyzegel of certificering van websitebeveiliging,

  • (facultatief) verlening van de faciliteit: bekendmaking van vacatures of onlinesollicitatie.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die gebruikmaken van sociale media, waarmee specifiek wordt verwezen naar sociale netwerken, de blogs of microblogs van het bedrijf, websites voor het delen van multimedia-inhoud, op wiki gebaseerde instrumenten voor kennisuitwisseling voor andere doeleinden dan het plaatsen van betaalde advertenties:

  • gebruik van sociale media voor de ontwikkeling van het imago of de marketing van producten,

  • gebruik van sociale media voor het verkrijgen van of reageren op meningen, beoordelingen of vragen van de klant,

  • gebruik van sociale media om klanten te betrekken bij de ontwikkeling of innovatie van goederen of diensten,

  • gebruik van sociale media voor samenwerking met zakenpartners of andere organisaties,

  • gebruik van sociale media voor de aanwerving van werknemers,

  • gebruik van sociale media voor de uitwisseling van standpunten, meningen of kennis binnen de onderneming.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet:

  • (facultatief) verlening van toegang op afstand tot het e-mailsysteem, documenten of toepassingen van het bedrijf,

  • (facultatief) gebruik van cloudcomputingdiensten met uitzondering van gratis diensten.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die toegang hebben tot internet en die cloudcomputingdiensten aankopen:

  • (facultatief) gebruik van e-mail als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) gebruik van kantoorsoftware als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) hosting van de databank(en) van het bedrijf als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) het opslaan van bestanden als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) het gebruik van softwaretoepassingen voor financieel beheer of boekhouding als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) gebruik van beheer van klantgegevens (customer relationship management — CRM) als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) gebruik van computervermogen waarop de eigen software van het bedrijf draait als cloudcomputingdienst,

  • (facultatief) gebruik van cloudcomputingdiensten op gedeelde servers van dienstverleners,

  • (facultatief) gebruik van cloudcomputingdiensten op uitsluitend voor het bedrijf bestemde servers van dienstverleners.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

  • gebruik van een ERP-softwarepakket (enterprise resource planning) voor het intern delen van informatie tussen verschillende bedrijfsafdelingen,

  • gebruik van een softwaretoepassing voor het beheer van klantgegevens (customer relationship management — CRM-software) die het mogelijk maakt deze gegevens vast te leggen, op te slaan en ter beschikking te stellen van andere bedrijfsafdelingen,

  • gebruik van een softwaretoepassing voor het beheer van klantgegevens (customer relationship management — CRM-software) die de analyse van klantgegevens voor marketingdoeleinden mogelijk maakt,

  • elektronische uitwisseling van informatie inzake het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM) met leveranciers of klanten voor het coördineren van de beschikbaarheid en de levering van producten of diensten aan de eindconsument, waarbij de informatie niet handmatig wordt ingevoerd,

  • (facultatief) verzenden van facturen aan andere bedrijven of overheidsinstanties tijdens het voorafgaande kalenderjaar,

  • (facultatief) percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven of overheidsinstanties werden verzonden als e-factuur in een standaardstructuur die geschikt is voor automatische verwerking,

  • (facultatief) percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar aan andere bedrijven of overheidsinstanties werden verzonden als facturen onder een elektronische vorm die niet geschikt is voor automatische verwerking,

  • (facultatief) percentage van alle facturen die tijdens het voorafgaande kalenderjaar alleen in papieren vorm aan andere bedrijven of overheidsinstanties werden verzonden,

  • (facultatief) percentage van alle tijdens het voorafgaande kalenderjaar ontvangen facturen in de vorm van een e-factuur in een standaardstructuur die geschikt is voor automatische verwerking,

  • (facultatief) percentage van alle tijdens het voorafgaande kalenderjaar ontvangen facturen in papieren vorm of in een elektronische vorm die niet geschikt is voor automatische verwerking,

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die elektronisch informatie uitwisselen over het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM):

  • het elektronisch uitwisselen van informatie over het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM) met leveranciers of klanten via websites (bedrijfswebsite, website van zakenpartners of webportalen),

  • het elektronische uitwisselen van informatie over het beheer van de toeleveringsketen (supply chain management — SCM) met leveranciers of klanten via een elektronische uitwisseling van informatie die geschikt is voor automatische verwerking.

  Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

  • bestaan van een formeel vastgesteld ICT-veiligheidsbeleid.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken en een formeel vastgesteld ICT-veiligheidsbeleid hebben:

  • risico waaraan in het ICT-veiligheidsbeleid aandacht wordt besteed: vernietiging of beschadiging van gegevens door aanval of onvoorzien incident,

  • risico waaraan in het ICT-veiligheidsbeleid aandacht wordt besteed: door indringing, pharming of phishing, dan wel per ongeluk, openbaar worden van vertrouwelijke gegevens,

  • risico waaraan in het ICT-veiligheidsbeleid aandacht wordt besteed: niet-beschikbaarheid van ICT-diensten door aanval van buiten (bv. „denial-of-service”-aanval),

  • periode van vaststelling of recentste herziening van het ICT-veiligheidsbeleid („minder dan twaalf maanden geleden”; „meer dan twaalf maanden, maar niet meer dan 24 maanden geleden”; „meer dan 24 maanden geleden”).

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die computers gebruiken:

  • ontvangst van orders voor goederen of diensten via een website of een app (internetverkoop) in het voorafgaande kalenderjaar,

  • (facultatief) belemmeringen die de verkoop via websites of app beperken of onmogelijk maken doordat goederen of diensten niet geschikt zijn voor de internetverkoop,

  • (facultatief) belemmeringen die de verkoop via websites of app beperken of onmogelijk maken wegens logistieke problemen,

  • (facultatief) belemmeringen die de verkoop via websites of app beperken of onmogelijk maken wegens betalingsproblemen,

  • (facultatief) belemmeringen die de verkoop via websites of app beperken of onmogelijk maken wegens problemen op het gebied van ICT-veiligheid of gegevensbescherming,

  • (facultatief) belemmeringen die de verkoop via websites of app beperken of onmogelijk maken wegens problemen in verband met het rechtskader,

  • (facultatief) belemmeringen die de verkoop via websites of app beperken of onmogelijk maken wegens de buitensporig hoge investeringskosten in verhouding tot de voordelen,

  • ontvangst van orders voor goederen of diensten via EDI-berichten (EDI-verkoop) in het voorafgaande kalenderjaar,

  • plaatsing van orders voor goederen of diensten via een website, een app of een EDI-bericht in het voorafgaande kalenderjaar.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die orders hebben ontvangen die zijn geplaatst via een website of een app in het voorafgaande kalenderjaar:

  • waarde of percentage van de totale omzet van de e-verkoop die resulteerde uit via een website of een app geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar,

  • percentage van de e-verkoop (omzet) aan particuliere klanten (B2C) dat resulteerde uit via een website of een app geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar,

  • percentage van de e-verkoop (omzet) aan andere bedrijven (B2B) en e-verkoop aan overheidsinstanties (B2G) dat resulteerde uit via een website of een app geplaatste orders in het voorafgaande kalenderjaar,

  • e-verkoop naar herkomst: eigen land in het voorafgaande kalenderjaar,

  • e-verkoop naar herkomst: andere EU-landen in het voorafgaande kalenderjaar,

  • e-verkoop naar herkomst: rest van de wereld in het voorafgaande kalenderjaar,

  • (facultatief) gebruik van onlinebetalingssystemen voor verkoop via een website of een app, d.w.z. betaling is geïntegreerd in het bestelproces,

  • (facultatief) gebruik van offlinebetalingssystemen voor verkoop via een website of een app, d.w.z. betaling is niet geïntegreerd in het bestelproces.

  Kenmerk dat moet worden verzameld voor bedrijven die via EDI-berichten orders voor producten of diensten hebben ontvangen:

  • waarde of percentage van de totale omzet van de e-verkoop die resulteerde uit via EDI-berichten ontvangen orders in het voorafgaande kalenderjaar,

  • e-verkoop naar herkomst: eigen land in het voorafgaande kalenderjaar,

  • e-verkoop naar herkomst: andere EU-landen in het voorafgaande kalenderjaar,

  • e-verkoop naar herkomst: rest van de wereld in het voorafgaande kalenderjaar.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via een website, een app of een EDI-bericht orders hebben geplaatst:

  • (facultatief) plaatsing van orders voor goederen of diensten via een website of een app in het voorafgaande kalenderjaar,

  • (facultatief) plaatsing van orders voor goederen of diensten via EDI-berichten in het voorafgaande kalenderjaar,

  • plaatsing van orders via een website, een app of een EDI-bericht voor goederen of diensten met een waarde van minstens 1 % van de totale waarde van de aankopen in het voorafgaande kalenderjaar.

  Kenmerken die moeten worden verzameld voor bedrijven die via een website, een app of een EDI-bericht orders hebben geplaatst met een waarde van minstens 1 % van de totale waarde van de aankopen in het voorafgaande kalenderjaar:

  • (facultatief) eaankopen naar herkomst: eigen land in het voorafgaande kalenderjaar,

  • (facultatief) eaankopen naar herkomst: andere EU-landen in het voorafgaande kalenderjaar,

  • (facultatief) eaankopen naar herkomst: rest van de wereld in het voorafgaande kalenderjaar.

 3. De volgende achtergrondkenmerken van bedrijven moeten worden verzameld of verkregen uit alternatieve bronnen:

  Kenmerken die voor alle bedrijven moeten worden verzameld:

  • belangrijkste economische activiteit van het bedrijf in het voorafgaande kalenderjaar,

  • gemiddeld aantal werknemers in het voorafgaande kalenderjaar,

  • totale omzet (uitgedrukt in waarde, uitgezonderd btw) in het vorige kalenderjaar.

De in punt 1, onder b) en c), van deze bijlage gespecificeerde kenmerken worden verzameld en verkregen voor de bedrijven die de volgende economische activiteiten verrichten, de hierna genoemde bedrijfsgrootte hebben en binnen het hierna genoemde geografische bereik vallen.

 1. Economische activiteit: bedrijven ingedeeld in de volgende categorieën van de NACE Rev. 2:

  NACE-categorie

  Beschrijving

  Sectie C

  „Industrie”

  Sectie D, E

  „Elektriciteit, gas en stoom, distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer”

  Sectie F

  „Bouwnijverheid”

  Sectie G

  „Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen”

  Sectie H

  „Vervoer en opslag”

  Sectie I

  „Verschaffen van accommodatie en maaltijden”

  Sectie J

  „Informatie en communicatie”

  Sectie L

  „Exploitatie van en handel in onroerend goed”

  Afdelingen 69-74

  „Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten”

  Sectie N

  „Administratieve en ondersteunende diensten”

  Groep 95.1

  „Reparatie van computers en communicatieapparatuur”

 2. Bedrijfsgrootte: bedrijven met tien of meer werknemers. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen facultatief worden opgenomen.

 3. Geografisch toepassingsgebied: bedrijven gevestigd op het grondgebied van de lidstaat.

De referentieperiode is 2014 voor de kenmerken die betrekking hebben op het voorafgaande kalenderjaar. De referentieperiode is 2015 voor de overige kenmerken.

Voor de in punt 1, onder b), van deze bijlage vermelde onderwerpen en kenmerken daarvan moeten de volgende achtergrondkenmerken worden verstrekt.

 1. Onderverdeling naar economische activiteit: overeenkomstig de volgende NACE Rev. 2-aggregaten:

  10-18

  19-23

  24-25

  26-33

  35-39

  41-43

  45-47

  47

  49-53

  55

  58-63

  68

  69-74

  77-82

  26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

  10-12

  13-15

  16-18

  26

  27-28

  29-30

  31-33

  45

  46

  55-56

  58-60

  61

  62-63

  77-78 + 80-82

  79

  95.1

 2. Onderverdeling naar grootteklasse: de gegevens moeten worden onderverdeeld naar de volgende grootteklassen van het aantal werknemers:

  10 of meer werknemers

  10 t/m 49 werknemers

  50 t/m 249 werknemers

  250 of meer werknemers

  Wanneer zij worden bestreken, moet de volgende onderverdeling worden gebruikt voor bedrijven met minder dan tien werknemers. (Kenmerken voor de grootteklassen „minder dan 5 werknemers” en „5 t/m 9 werknemers” zijn facultatief.)

  Minder dan 10 werknemers

  Minder dan 5 werknemers (facultatief)

  5 t/m 9 werknemers (facultatief)

De gegevens worden eenmaal verstrekt voor het jaar 2015.

 1. De geaggregeerde gegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, waar nodig gemarkeerd als vertrouwelijk of onbetrouwbaar, worden vóór 5 oktober 2015 bij Eurostat ingediend. Uiterlijk op die datum moet de gegevensreeks zijn voltooid, gevalideerd en goedgekeurd.

 2. De metagegevens, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 808/2004, worden vóór 31 mei 2015 aan Eurostat toegezonden.

 3. Het verslag over de kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 808/2004, wordt uiterlijk op 5 november 2015 aan Eurostat toegezonden.

 4. De gegevens en metagegevens worden bij Eurostat ingediend overeenkomstig de door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm via de diensten van het centrale toegangspunt. Voor de metagegevens en het verslag over de kwaliteit wordt gebruikgemaakt van de door Eurostat bepaalde standaard-metagegevensstructuur.

BIJLAGE IIModule 2: Particulieren, huishoudens en de informatiemaatschappij