Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1347/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot beëindiging van het definitief compenserend recht op sulfanilzuur uit India naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1347/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot beëindiging van het definitief compenserend recht op sulfanilzuur uit India naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) Nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn(1) („de basisverordening”), en met name de artikelen 14 en 18,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Het definitieve compenserende recht op sulfanilzuur, momenteel ingedeeld onder GN-code ex29214200 (Taric-code 2921420060), van oorsprong uit India wordt ingetrokken en de procedures ten aanzien van deze invoer worden beëindigd.

  2.

  Besluit 2006/37/EG van de Commissie tot aanvaarding van de huidige verbintenis met betrekking tot de invoer van sulfanilzuur van Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (India) wordt ingetrokken.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 17 december 2014.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Jean-Claude Juncker