Home

Besluit (EU) 2015/1628 van het Europees Parlementvan 29 april 2015over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VII — Comité van de Regio's

Besluit (EU) 2015/1628 van het Europees Parlementvan 29 april 2015over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VII — Comité van de Regio's

HET EUROPEES PARLEMENT,

  • gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013(1),

  • gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014) 510 — C8-0152/2014)(2),

  • gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013, vergezeld van de antwoorden van de instellingen(3),

  • gezien de verklaring van de Rekenkamer(4) voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  • gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

  • gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(6), en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166,

  • gezien artikel 94 van en bijlage V bij zijn Reglement,

  • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0105/2015),

De voorzitter

Martin Schulz

De secretaris-generaal

Klaus Welle