Home

Besluit (EU) 2015/1686 van het Europees Parlementvan 29 april 2015over de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

Besluit (EU) 2015/1686 van het Europees Parlementvan 29 april 2015over de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013

HET EUROPEES PARLEMENT,

 • gezien de definitieve jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013,

 • gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013, vergezeld van de antwoorden van Eurojust(1),

 • gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2013 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd(2), overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan Eurojust te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),

 • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(3),

 • gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(4), en met name artikel 208,

 • gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(5), en met name artikel 36,

 • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

 • gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7), en met name artikel 108,

 • gezien artikel 94 van en bijlage V bij zijn Reglement,

 • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0091/2015),

De voorzitter

Martin Schulz

De secretaris-generaal

Klaus Welle