Home

Besluit (EU) 2015/155 van de Raad van 27 januari 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Comité voor de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat betreft de vaststelling van de regels inzake het beheer van tariefcontingenten

Besluit (EU) 2015/155 van de Raad van 27 januari 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Comité voor de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat betreft de vaststelling van de regels inzake het beheer van tariefcontingenten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds(1) („de overeenkomst”), is op 6 oktober 2010 ondertekend.

 2. Overeenkomstig artikel 15.10, lid 5, van de overeenkomst wordt zij sinds 1 juli 2011 voorlopig toegepast, in afwachting van de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan.

 3. Bij artikel 15.1 van de overeenkomst is een Handelscomité opgericht dat onder meer moet zorgen dat de overeenkomst naar behoren functioneert en moet toezien op de werkzaamheden van alle gespecialiseerde comités.

 4. Overeenkomstig artikel 15.2 van de overeenkomst zijn gespecialiseerde comités opgericht, die onder toezicht van het Handelscomité staan. Het Comité voor de handel in goederen overeenkomstig artikel 2.16 van de overeenkomst, is een van deze gespecialiseerde comités.

 5. Overeenkomstig aanhangsel 2-A-1, punt 2, van de overeenkomst mag Korea voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de tariefcontingenten die Korea ingevolge de overeenkomst toepast op melk en room, boter, honing en sinaasappelen van oorsprong uit de Unie gebruikmaken van een veilingstelsel. De voorwaarden van het veilingstelsel moeten door de partijen in onderlinge overeenstemming binnen het Comité voor de handel in goederen worden vastgesteld.

 6. Overeenkomstig aanhangsel 2-A-1, punt 3, van de overeenkomst mag Korea voor het beheer en de tenuitvoerlegging van bepaalde tariefcontingenten gebruikmaken van een vergunningenstelsel. De partijen moeten in het Comité voor de handel in goederen overeenstemming bereiken over het beleid en de procedures voor het vergunningenstelsel, inclusief de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor tariefcontingenten in aanmerking te komen, en over eventuele wijzigingen daarvan.

 7. Het namens de Unie in het Comité voor de handel in goederen in te nemen standpunt betreffende de regels inzake het beheer van tariefcontingenten moet worden vastgesteld.

 8. Het gezamenlijk besluit wordt genomen door een uitwisseling van nota's tussen de Unie en Korea, die namens de Unie moeten worden ondertekend door een vertegenwoordiger van de Commissie.

 9. Het door de Unie in het Comité voor de handel in goederen in te nemen standpunt moet derhalve worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Comité voor de handel in goederen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in te nemen standpunt in het Comité inzake de handel in goederen dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat betreft de vaststelling van de regels inzake het beheer van tariefcontingenten wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Comité voor de handel in goederen.

Kleine technische verbeteringen van het ontwerpbesluit van het Comité voor de handel in goederen kunnen door de vertegenwoordigers van de Unie in het comité worden goedgekeurd zonder een nieuw besluit van de Raad.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Reirs

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds(1) („de overeenkomst”), is op 6 oktober 2010 ondertekend.

 2. Overeenkomstig artikel 15.10, lid 5, van de overeenkomst wordt zij sinds 1 juli 2011 voorlopig toegepast, in afwachting van de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan.

 3. Bij artikel 15.1 van de overeenkomst is een Handelscomité opgericht dat onder meer moet zorgen dat de overeenkomst naar behoren functioneert en moet toezien op de werkzaamheden van alle gespecialiseerde comités.

 4. Overeenkomstig artikel 15.2 van de overeenkomst zijn gespecialiseerde comités opgericht, die onder toezicht van het Handelscomité staan. Het Comité voor de handel in goederen overeenkomstig artikel 2.16 van de overeenkomst, is een van deze gespecialiseerde comités.

 5. Overeenkomstig aanhangsel 2-A-1, punt 2, van de overeenkomst mag Korea voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de tariefcontingenten die Korea ingevolge de overeenkomst toepast op melk en room, boter, honing en sinaasappelen van oorsprong uit de Unie gebruikmaken van een veilingstelsel. De voorwaarden van het veilingstelsel moeten door de partijen in onderlinge overeenstemming binnen het Comité voor de handel in goederen worden vastgesteld.

 6. Overeenkomstig aanhangsel 2-A-1, punt 3, van de overeenkomst mag Korea voor het beheer en de tenuitvoerlegging van bepaalde tariefcontingenten gebruikmaken van een vergunningenstelsel. De partijen moeten in het Comité voor de handel in goederen overeenstemming bereiken over het beleid en de procedures voor het vergunningenstelsel, inclusief de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor tariefcontingenten in aanmerking te komen, en over eventuele wijzigingen daarvan.

 7. Het namens de Unie in het Comité voor de handel in goederen in te nemen standpunt betreffende de regels inzake het beheer van tariefcontingenten moet worden vastgesteld.

 8. Het gezamenlijk besluit wordt genomen door een uitwisseling van nota's tussen de Unie en Korea, die namens de Unie moeten worden ondertekend door een vertegenwoordiger van de Commissie.

 9. Het door de Unie in het Comité voor de handel in goederen in te nemen standpunt moet derhalve worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Comité voor de handel in goederen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

BIJLAGEREGELS VOOR HET BEHEER EN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE TARIEFCONTINGENTEN

Artikel 1 Tijdschema van veilingen en vergunningsaanvragen

Artikel 2 Borgsom en vergoedingen

Artikel 3 Afgifte en geldigheid van een aanbeveling

Artikel 4 Bekendmaking van informatie over tariefcontingentenbeheer

Artikel 5 Voorschriften voor de toewijzing van tariefcontingenten