Home

Besluit (GBVB) 2015/247 van het Politiek en Veiligheidscomité van 10 februari 2015 betreffende de benoeming van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

Besluit (GBVB) 2015/247 van het Politiek en Veiligheidscomité van 10 februari 2015 betreffende de benoeming van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 38, derde alinea,

Gezien Besluit 2010/279/GBVB van de Raad van 18 mei 2010 over de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL Afghanistan)(1), en met name artikel 10, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op grond van artikel 10, lid 1, van Besluit 2010/279/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité gemachtigd om, overeenkomstig de derde alinea van artikel 38 van het Verdrag, de passende besluiten te nemen met het oog op de politieke controle en de strategische leiding van de missie EUPOL Afghanistan, met inbegrip van het besluit een hoofd van de missie te benoemen.

  2. Op 17 december 2014 heeft de Raad Besluit 2014/922/GBVB(2) vastgesteld waarbij de duurtijd van EUPOL Afghanistan wordt verlengd tot en met 31 december 2016.

  3. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid heeft voorgesteld mevrouw Pia STJERNVALL met ingang van 16 februari 2015 tot en met 31 december 2015 tot hoofd van de missie van EUPOL Afghanistan te benoemen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mevrouw Pia STJERNVALL wordt benoemd tot hoofd van de missie van EUPOL Afghanistan, met ingang van 16 februari 2015 tot en met 31 december 2015.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2015

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

W. Stevens