Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/249 van de Commissie van 10 februari 2015 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 603) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/249 van de Commissie van 10 februari 2015 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 603) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid(1), en met name artikel 13,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Beschikking 2006/502/EG van de Commissie(2) worden de lidstaten verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden.

  2. Beschikking 2006/502/EG is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van Richtlijn 2001/95/EG, waarbij de geldigheidsduur van de beschikking tot ten hoogste één jaar wordt beperkt maar telkens met ten hoogste één jaar verlengd kan worden.

  3. De geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG werd telkens met één jaar verlengd, de eerste keer bij Beschikking 2007/231/EG van de Commissie(3) tot en met 11 mei 2008, de tweede keer bij Beschikking 2008/322/EG van de Commissie(4) tot en met 11 mei 2009, de derde keer bij Beschikking 2009/298/EG van de Commissie(5) tot en met 11 mei 2010, de vierde keer bij Besluit 2010/157/EU van de Commissie(6) tot en met 11 mei 2011, de vijfde keer bij Besluit 2011/176/EU van de Commissie(7) tot en met 11 mei 2012, de zesde keer bij Uitvoeringsbesluit 2012/53/EU van de Commissie(8) tot en met 11 mei 2013, de zevende keer bij Uitvoeringsbesluit 2013/113/EU van de Commissie(9) tot en met 11 mei 2014, en de achtste keer bij Uitvoeringsbesluit 2014/61/EU van de Commissie(10) tot en met 11 mei 2015.

  4. Er worden nog steeds aanstekers die niet kinderveilig zijn in de handel gebracht. Een scherper markttoezicht, variërend van gerichte bemonstering tot doeltreffende beperkende maatregelen, moet dit verder tegengaan.

  5. Bij gebrek aan andere bevredigende maatregelen om de kinderveiligheid van aanstekers te waarborgen, moet de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG nogmaals met twaalf maanden worden verlengd.

  6. Daarom moet Beschikking 2006/502/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  7. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Richtlijn 2001/95/EG opgerichte comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6, lid 2, van Beschikking 2006/502/EG wordt vervangen door:

„2.

Dit besluit is van toepassing tot en met 11 mei 2016.”

.

Artikel 2

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op 11 mei 2015 aan dit besluit te voldoen en maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2015.

Voor de Commissie

Věra Jourová

Lid van de Commissie