Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 juni 2015 betreffende de financiering van het werkprogramma 2015 inzake opleiding op het gebied van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid in het kader van het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel”

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 juni 2015 betreffende de financiering van het werkprogramma 2015 inzake opleiding op het gebied van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid in het kader van het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel”

10.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 192/8


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 9 juni 2015

betreffende de financiering van het werkprogramma 2015 inzake opleiding op het gebied van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid in het kader van het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel”

(2015/C 192/03)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), en met name artikel 84,

Gezien Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad(2), en met name artikel 31 en artikel 36, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 882/2004(3) worden algemene voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van officiële controles op de naleving van voorschriften die in het bijzonder zijn gericht op het voorkomen, wegnemen of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van risico’s voor mens en dier en het zorgen voor eerlijke praktijken in de handel in levensmiddelen en diervoeders en het beschermen van de belangen van de consument. Artikel 51 van die verordening bepaalt dat de Commissie opleidingen kan organiseren voor het personeel van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten dat belast is met de in die verordening bedoelde officiële controles. Aan die opleidingen kan worden deelgenomen door deelnemers uit derde landen, met name uit ontwikkelingslanden. In deze cursussen kan met name aandacht worden besteed aan de EU-wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

(2)

Artikel 2, lid 1, i), van Richtlijn 2000/29/EG(4) verschaft het rechtsinstrument om opleidingen op het gebied van plantgezondheid te organiseren.

(3)

Het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel” is door de Commissie ingevoerd in 2006 om de in Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde doelen te bereiken. In de Mededeling van de Commissie van 20 september 2006 over „Betere opleiding voor veiliger voedsel”(5) worden mogelijkheden voor de toekomstige organisatie van opleidingen verkend.

(4)

In Verordening (EU) nr. 652/2014 zijn bepalingen vastgesteld betreffende het beheer van de uitgaven uit de algemene begroting van de Europese Unie op het gebied van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn en plantgezondheid. Volgens artikel 31 kan de Unie financiering verlenen voor de in artikel 51 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde opleiding van het personeel van de bevoegde autoriteiten dat belast is met officiële controles, teneinde een geharmoniseerde aanpak van de officiële controles en andere officiële activiteiten te ontwikkelen om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mensen, dieren en planten te waarborgen. Om de uitvoering van het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel” in de lidstaten te waarborgen, moeten voor 2015 een financieringsbesluit en het werkprogramma inzake opleiding op het gebied van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid worden goedgekeurd.

(5)

Bij Uitvoeringsbesluit 2013/770/EU van de Commissie(6) wordt een Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (hierna „het Agentschap”) opgericht. Bij dit besluit zijn bepaalde taken in verband met het beheer en de uitvoering van het programma in het kader van de opleidingsmaatregelen inzake voedselveiligheid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG aan het Agentschap gedelegeerd. Daarom moet in 2015 een financiële bijdrage van de Unie aan het Agentschap worden toegekend om de exploitatiekosten van de activiteiten in verband met het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel” te financieren.

(6)

Om flexibiliteit toe te laten in de uitvoering van het werkprogramma wordt de term „belangrijke wijziging” omschreven in de zin van artikel 94, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012(7).

(7)

Het is noodzakelijk te voorzien in de betaling van achterstandsrente op basis van artikel 92 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en artikel 111, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

BESLUIT:

Artikel 1

Het werkprogramma

Het in de bijlage opgenomen werkprogramma voor de uitvoering in 2015 van het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel” wordt goedgekeurd. Het is een financieringsbesluit in de zin van artikel 84 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 2

Bijdrage van de Unie

1. De maximumbijdrage voor de uitvoering van het werkprogramma voor 2015 wordt vastgesteld op 16 670 000 EUR en wordt gefinancierd met de volgende onderdelen van de algemene begroting van de Europese Unie voor 2015:

a)

begrotingsonderdeel 17 04 03: 15 500 000 EUR;

b)

begrotingsonderdeel 17 01 06 03: 1 170 000 EUR.

2. Het in lid 1, onder b), vastgestelde bedrag wordt betaald aan het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding en vormt een financiële bijdrage voor exploitatie.

3. De in lid 1, onder a), vermelde kredieten kunnen ook de betaling van achterstandsrente dekken.

Artikel 3

Gecumuleerde wijzigingen in de toewijzingen voor specifieke acties die niet meer bedragen dan 20 % van de maximumbijdrage, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van dit besluit, worden niet als belangrijk beschouwd in de zin van artikel 94, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 wanneer deze wijzigingen de aard van de acties en de doelstelling van het werkprogramma niet significant beïnvloeden. De verhoging van de maximumbijdrage in artikel 2, lid 1, van dit besluit mag niet meer bedragen dan 20 %.

Bij de uitvoering van dit besluit mag de verantwoordelijke ordonnateur wijzigingen doorvoeren zoals bedoeld in de eerste alinea, volgens de beginselen van goed financieel beheer en het evenredigheidsbeginsel.

Gedaan te Brussel, 9 juni 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de CommissieBIJLAGE

1.1. Inleiding

Op basis van de in Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG vastgelegde doelen bevat dit werkprogramma de volgende te financieren acties en de verdeling van de financiële middelen voor 2015:

1.2.

Aanbesteding (uitgevoerd in direct beheer): externe contracten voor de uitvoering van het opleidingsprogramma en andere leermiddelen

15 500 000 EUR

1.3.

Andere acties: financiële bijdrage voor exploitatie voor het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

1 170 000 EUR

TOTAAL

16 670 000 EUR

1.2. Aanbesteding: extern contract voor de uitvoering van het opleidingsprogramma en andere leermiddelen

In 2015 is voor aanbestedingscontracten een totaal begrotingskrediet van 15 500 000 EUR gereserveerd.

RECHTSGRONDSLAG

Verordening (EG) nr. 882/2004, artikel 51

Richtlijn 2000/29/EG, artikel 2, lid 1, i)

Verordening (EU) nr. 652/2014, artikel 31 en artikel 36, lid 1

BEGROTINGSONDERDEEL

Begrotingsonderdeel: 17 04 03

INDICATIEF AANTAL EN TYPE VOORGENOMEN CONTRACTEN

Voor elk van de hieronder bedoelde technische kwesties zullen één of meer directe of raamcontracten voor diensten worden gesloten. Er zullen naar schatting circa 15 directe contracten of specifieke dienstencontracten worden gesloten. De externe contractanten worden voornamelijk betrokken bij de organisatorische en logistieke aspecten van de opleidingsactiviteiten.

ONDERWERP VAN DE VOORGENOMEN CONTRACTEN (INDIEN MOGELIJK)

In 2015 zal de opleidingsactie in de lidstaten betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

Activiteiten

Bedrag in EUR

HACCP

2 000 000

Diergezondheid (bijen en exotische dieren)

520 000

Identificatie en traceerbaarheid van dieren

760 000

Controle van levensmiddelenadditieven

1 100 000

Noodplanning en ziektebestrijding bij dieren

1 100 000

Bestrijding van overdraagbare spongiforme encefalopathieën

535 000

Levensmiddelenhygiëne en flexibiliteit

1 160 000

Nieuwe technieken voor levensmiddelenonderzoek

645 000

Interne audit van officiële controlesystemen

1 260 000

Veehouderij

890 000

Biologische landbouw

1 000 000

Beschermde levensmiddelenbenamingen

1 000 000

Fytosanitaire onderzoeken

550 000

Ggo-analyse

500 000

Ondersteuning van de rechtshandhaving op sanitair en fytosanitair gebied

1 215 000

BOVV-campusplatform

500 000

Bijstand en ondersteuning voor het e-learningproject

135 000

Onderzoek naar de huidige en toekomstige werking van het BOVV-programma

180 000

Noodplanopleidingen, conferenties, leer- en verspreidingshulpmiddelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, plantgezondheid en voedselveiligheid

450 000

TOTAAL

15 500 000

UITVOERING

14 685 000 EUR (financiering van voedselveiligheidsmaatregelen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG) zal worden beheerd en besteed door het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Besluit 2013/770/EU van de Commissie). De overige 815 000 EUR zal worden beheerd door de Commissie ter dekking van uitgaven voor het programma voor ggo-analyse (een administratieve regeling met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)), bijstand en ondersteuning voor het e-learningproject en het onderzoek naar de huidige en toekomstige werking van het BOVV-programma (twee contracten).

INDICATIEF TIJDSCHEMA VOOR DE START VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

Bij benadering tijdens het 3e-4e kwartaal van 2015.

INDICATIEF BEDRAG VAN DE AANBESTEDING

15 500 000 EUR

1.3. Andere acties: financiële bijdrage voor exploitatie voor het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

RECHTSGRONDSLAG

Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad, met name artikel 12, lid 3

BEGROTINGSONDERDEEL

Begrotingsonderdeel: 17 01 06 03

BEDRAG

1 170 000 EUR

BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE UITVOERINGSMAATREGEL

De begroting onder begrotingsonderdeel 17 01 06 03 financiert de financiële bijdrage voor exploitatie van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor 2015 voor het gedeelte met betrekking tot het programma „Betere opleiding voor veiliger voedsel”. Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 58/2003 moet de financiële bijdrage voor exploitatie in mindering worden gebracht op de financiële toewijzing van de programma’s van de Unie die door het Agentschap worden beheerd.