Home

Besluit van de Raad van 26 juni 2015 tot vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI-verordening) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

Besluit van de Raad van 26 juni 2015 tot vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI-verordening) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

30.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 26 juni 2015

tot vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI-verordening) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

(2015/C 214/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), en met name artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 26 juni 2015.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 26 juni 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. RINKĒVIČS