Home

Besluit (GBVB) 2015/883 van de Raad van 8 juni 2015 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/565/GBVB betreffende de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo)

Besluit (GBVB) 2015/883 van de Raad van 8 juni 2015 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/565/GBVB betreffende de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 21 september 2010 Besluit 2010/565/GBVB(1) vastgesteld, laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2014/674/GBVB(2). Besluit 2010/565/GBVB verstrijkt op 30 juni 2015.

 2. Op 20 april 2015 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het crisisbeheersingsconcept tot wijziging en verlenging van de missie EUSEC RD Congo in de Democratische Republiek Congo.

 3. EUSEC RD Congo zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/565/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 2 wordt vervangen door:

  Met het oog op consolidatie van de resultaten van EUSEC RD Congo en ter voorbereiding van de overgang naar de FARDC zodra de inzet in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is beëindigd:

  • gaat EUSEC RD Congo door met de uitvoering en monitoring van de hervorming van de FARDC door handhaving van het strategisch advies, ook bij de algemene inspectiedienst, met inachtneming van de mensenrechten en gendermainstreaming, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor nauwe coördinatie met de relevante actoren voor het overgangsproces en de overdracht van taken;

  • werkt EUSEC RD Congo samen met de militaire autoriteiten aan een duurzaam militair onderwijssysteem, waarbij de focus gericht wordt op scholen voor officieren en onderofficieren, terwijl tegelijkertijd het overgangsproces en de overdracht van taken wordt voorbereid.

  Om deze doelstellingen te bereiken treedt EUSEC RD Congo op in overeenstemming met de parameters die zijn vastgelegd in het crisisbeheersingsconcept en in het missieplan.”

  .

 2. In artikel 9 wordt lid 1 vervangen door:

  „1.

  Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 bedraagt 12 600 000 EUR.

  Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 bedraagt 13 600 000 EUR.

  Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 bedraagt 11 000 000 EUR.

  Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 bedraagt 8 455 000 EUR.

  Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015 bedraagt 4 600 000 EUR.

  Het financieel referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 bedraagt 2 700 000 EUR.”

  .

 3. Artikel 9 bis wordt geschrapt.

 4. In artikel 17 wordt de tweede alinea vervangen door:

  „Het is van toepassing tot en met 30 juni 2016.”

  .

„Artikel 2 Taakomschrijving

Met het oog op consolidatie van de resultaten van EUSEC RD Congo en ter voorbereiding van de overgang naar de FARDC zodra de inzet in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is beëindigd:

 • gaat EUSEC RD Congo door met de uitvoering en monitoring van de hervorming van de FARDC door handhaving van het strategisch advies, ook bij de algemene inspectiedienst, met inachtneming van de mensenrechten en gendermainstreaming, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor nauwe coördinatie met de relevante actoren voor het overgangsproces en de overdracht van taken;

 • werkt EUSEC RD Congo samen met de militaire autoriteiten aan een duurzaam militair onderwijssysteem, waarbij de focus gericht wordt op scholen voor officieren en onderofficieren, terwijl tegelijkertijd het overgangsproces en de overdracht van taken wordt voorbereid.

Om deze doelstellingen te bereiken treedt EUSEC RD Congo op in overeenstemming met de parameters die zijn vastgelegd in het crisisbeheersingsconcept en in het missieplan.”

Artikel 2

Met het oog op consolidatie van de resultaten van EUSEC RD Congo en ter voorbereiding van de overgang naar de FARDC zodra de inzet in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is beëindigd:

 • gaat EUSEC RD Congo door met de uitvoering en monitoring van de hervorming van de FARDC door handhaving van het strategisch advies, ook bij de algemene inspectiedienst, met inachtneming van de mensenrechten en gendermainstreaming, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor nauwe coördinatie met de relevante actoren voor het overgangsproces en de overdracht van taken;

 • werkt EUSEC RD Congo samen met de militaire autoriteiten aan een duurzaam militair onderwijssysteem, waarbij de focus gericht wordt op scholen voor officieren en onderofficieren, terwijl tegelijkertijd het overgangsproces en de overdracht van taken wordt voorbereid.

Om deze doelstellingen te bereiken treedt EUSEC RD Congo op in overeenstemming met de parameters die zijn vastgelegd in het crisisbeheersingsconcept en in het missieplan.”

Gedaan te Luxemburg, 8 juni 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

D. Reizniece-Ozola