Home

Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

19.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 310/2


BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

(2015/C 310/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), en met name artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad betreffende ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 18 september 2015.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 18 september 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

C. DIESCHBOURG