Home

Besluit (EU) 2015/954 van de Raad van 16 juni 2015 tot verlening van machtiging aan de heer Jeppe Tranholm-Mikkelsen om toegang te krijgen tot gerubriceerde gegevens tot en met het niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

Besluit (EU) 2015/954 van de Raad van 16 juni 2015 tot verlening van machtiging aan de heer Jeppe Tranholm-Mikkelsen om toegang te krijgen tot gerubriceerde gegevens tot en met het niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie(1), en met name punt 18, onder a), van bijlage I erbij,

Gezien Besluit 2013/811/EU van de Raad van 17 december 2013 houdende bepaling van het tot aanstelling bevoegde gezag en van het tot het sluiten van overeenkomsten bevoegde gezag voor het secretariaat-generaal van de Raad en tot intrekking van Besluit 2011/444/EU(2),

Gezien Besluit (EU) 2015/654 van de Raad van 21 april 2015 houdende benoeming van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2020(3),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De bevoegde Deense nationale beveiligingsautoriteit heeft op 26 maart 2015 een positieve betrouwbaarheidsverklaring afgegeven inzake de toegang van de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN tot gerubriceerde gegevens tot en met het niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

  2. Op grond van zijn functie en om redenen van dienstbelang dient de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN gemachtigd te worden om toegang te krijgen tot gerubriceerde gegevens van de Raad en de Europese Raad, tot en met het niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

De heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN wordt gemachtigd om toegang te krijgen tot gerubriceerde gegevens van de Raad en de Europese Raad tot en met het niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

2.

De in lid 1 bedoelde machtiging is geldig voor de duur van de functie waarvoor deze machtiging is verleend, en is beperkt tot maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN.

Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Dūklavs