Home

Besluit (EU) 2015/1321 van de Commissie van 23 juni 2010 betreffende steunmaatregel C 38/07 (ex NN 45/07) door Frankrijk ten uitvoer gelegd ten gunste van Arbel Fauvet Rail SA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4112) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Besluit (EU) 2015/1321 van de Commissie van 23 juni 2010 betreffende steunmaatregel C 38/07 (ex NN 45/07) door Frankrijk ten uitvoer gelegd ten gunste van Arbel Fauvet Rail SA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4112) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 2, eerste alinea(1),

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben verzocht hun opmerkingen kenbaar te maken(2),

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Beschikking C(2008) 1089 definitief van de Commissie van 2 april 2008 in zaak C 38/2007 wordt hierbij ingetrokken.

  Artikel 2

  De door Frankrijk onrechtmatig en in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU ten gunste van Arbel Fauvet Rail SA ten uitvoer gelegde steun is onverenigbaar met de interne markt.

  Artikel 3

  1.

  Frankrijk vordert de in artikel 2 genoemde steun van de begunstigde terug.

  2.

  De terug te vorderen steun omvat rente vanaf de datum waarop deze de begunstigde ter beschikking is gesteld tot de datum van de daadwerkelijke terugbetaling ervan.

  3.

  De rente wordt op samengestelde grondslag berekend overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie(18).

  4.

  Frankrijk schorst alle uitstaande betalingen van de in artikel 2 bedoelde steun vanaf de datum van kennisgeving van dit besluit.

  Artikel 4

  1.

  De terugvordering van de in artikel 2 bedoelde steun geschiedt onverwijld en daadwerkelijk.

  2.

  Frankrijk zorgt ervoor dat het onderhavige besluit binnen vier maanden vanaf de datum van kennisgeving ervan ten uitvoer wordt gelegd.

  Artikel 5

  Artikel 6