Home

Besluit (GBVB) 2015/1764 van de Raad van 1 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

Besluit (GBVB) 2015/1764 van de Raad van 1 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB(1) betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren vastgesteld.

 2. De Raad is van oordeel dat die beperkende maatregelen geen invloed mogen hebben op de Europese ruimtevaartindustrie.

 3. Derhalve moeten bepaalde transacties worden toegestaan met betrekking tot in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie(2) vermelde specifieke pyrotechnische stoffen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van draagraketten die door een lanceerdienstverlener van een lidstaat of gevestigd in een lidstaat worden bediend, voor lanceringen van ruimteprogramma's van de Unie, haar lidstaten of het Europees Ruimteagentschap, of voor het van brandstof voorzien van satellieten door in een lidstaat gevestigde satellietbouwers,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt gewijzigd als volgt:

 1. In artikel 2 worden de volgende leden toegevoegd:

  „5.

  De in de leden 1 en 3 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet voor:

  1. de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en de invoer, de aanschaf of het vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer;

  2. de invoer, de aanschaf of het vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7);

  3. de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en de invoer, de aanschaf of het vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4),

  voor het gebruik in draagraketten die door Europese lanceerdienstverleners worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers.

  De hoeveelheid uitgevoerde hydrazine wordt berekend overeenkomstig de lancering of lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt en bedraagt niet meer dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet. De hoeveelheid uitgevoerde monomethylhydrazine wordt berekend overeenkomstig de lancering of lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt.

  6.

  De verbodsbepalingen in lid 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, en op het verstrekken van financieringsmiddelen of het verlenen van financiële bijstand, in verband met de in lid 5, onder a), b) en c) bedoelde transacties.

  7.

  De in lid 5, onder a), b) en c), en in lid 6 bedoelde transacties zijn onderworpen aan een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vooraf te verlenen vergunning. De lidstaten informeren de Raad terdege over alle gevallen waarin zij een vergunning verlenen. De informatie omvat de details van de overgemaakte bedragen en van het eindgebruik.”.

 2. In artikel 9, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

  „Artikel 2, lid 6, is van toepassing met ingang van 9 oktober 2015.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 1 oktober 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Schneider