Home

Besluit (EU) 2015/1915 van de Raad van 9 oktober 2015 houdende benoeming van twee Spaanse leden en drie Spaanse plaatsvervangers van het Comité van de Regio's

Besluit (EU) 2015/1915 van de Raad van 9 oktober 2015 houdende benoeming van twee Spaanse leden en drie Spaanse plaatsvervangers van het Comité van de Regio's

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordrachten van de Spaanse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 26 januari, 5 februari en 23 juni 2015 heeft de Raad Besluiten (EU) 2015/116(1), (EU) 2015/190(2) en (EU) 2015/994(3) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020 vastgesteld.

  2. In het Comité van de Regio's zijn twee zetels van leden vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijnen van de heer José Ramón BAUZÁ DÍAZ en mevrouw Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA,

  3. In het Comité van de Regio's zijn drie zetels van plaatsvervangers vrijgekomen door het verstrijken van de ambtstermijnen van mevrouw María DE DIEGO DURÁNTEZ, de heer Esteban MAS PORTELL and mevrouw Inmaculada VALENCIA BAYÓN,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het Comité van de Regio's worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2020, benoemd tot lid:

  • Da Francina ARMENGOL I SOCIAS, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares,

  • Da Rosa EVA DÍAZ TEZANOS, Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Politica Social de la Comunidad de Cantabria.

Artikel 2

In het Comité van de Regio's worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2020, benoemd tot plaatsvervanger:

  • Da María DE DIEGO DURÁNTEZ, Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Comunidad de Castilla y León,

  • D. Marc PONS I PONS, Consejero de Presidencia del Gobierno de la Islas Baleares,

  • D. Juan José SOTA VERDIÓN, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Asselborn