Home

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/1927 van de Raad van 26 oktober 2015 tot uitvoering van Besluit 2014/932/GBVB betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/1927 van de Raad van 26 oktober 2015 tot uitvoering van Besluit 2014/932/GBVB betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2014/932/GBVB van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen(1), en met name artikel 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 26 februari 2014 Resolutie 2140 (2014) („UNSCR”) aangenomen, op grond waarvan reisbeperkingen moeten worden opgelegd aan personen die door het uit hoofde van punt 19 van UNSCR 2140 (2014) ingestelde Comité („het Comité”) worden aangewezen, en tegoeden en vermogensbestanddelen van door het Comité aangewezen personen moeten worden bevroren.

  2. Het Comité heeft op 7 november 2014 drie personen aangewezen overeenkomstig de criteria van punt 17 van UNSCR 2140 (2014).

  3. Op 18 december 2014 heeft de Raad Besluit 2014/932/GBVB vastgesteld.

  4. Op 16 september 2015 heeft het Comité de informatie betreffende één persoon gewijzigd.

  5. Besluit 2014/932/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 26 oktober 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Mogherini

BIJLAGE

In de lijst van personen en entiteiten in de bijlage bij Besluit 2014/932/GBVB wordt rubriek nr. 5 onder de sectie „Personen” vervangen door:

Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titel: Voormalig Ambassadeur, voormalig brigadegeneraal, Geboortedatum: 25 juli 1972, Nationaliteit: Jemenitisch, Paspoortnr.: a) Jemenitisch paspoort met nummer 17979, afgegeven op naam van Ahmed Ali Abdullah Saleh (bedoeld in het diplomatiek identificatienummer 31/2013/20/003140 hieronder) b) Jemenitisch paspoort met nummer 02117777, afgegeven op 8.11.2005 op naam van Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) Jemenitisch paspoort met nummer 06070777, afgegeven op 3.12.2014 op naam van Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar, Adres: Verenigde Arabische Emiraten, Overige informatie: Heeft een belangrijk aandeel gehad in de militaire expansie van de Houthi's. Heeft handelingen verricht die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Jemen bedreigen. Ahmed Saleh is de zoon van de voormalige president van de Republiek Jemen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh is afkomstig uit een gebied bekend als Bayt Al-Ahmar, gelegen op ongeveer 20 km ten zuidoosten van de hoofdstad Sana'a. Diplomatieke identiteitskaart met nr. 31/2013/20/003140, afgegeven op 7.7.2013 op naam van Ahmed Ali Abdullah Saleh door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten; huidige status: geannuleerd. Datum plaatsing op de VN-lijst: 14.4.2015.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmed Ali Saleh heeft alles in het werk gesteld om het gezag van president Hadi te ondermijnen, diens pogingen om het militaire apparaat te hervormen te dwarsbomen, en de vreedzame overgang van Jemen naar democratie te belemmeren. Saleh heeft een belangrijk aandeel gehad in de militaire expansie van de Houthi's. Vanaf medio februari 2013 is Ahmed Ali Saleh duizenden nieuwe geweren beginnen te leveren aan de brigades van de Republikeinse Garde en niet-geïdentificeerde tribale sjeiks. Deze wapens werden al in 2010 aangekocht en bewaard om zich later te kunnen verzekeren van de trouw en de politieke steun van degenen die de wapens zouden krijgen.

Nadat zijn vader en voormalig president van de Republiek Jemen, Ali Abdullah Saleh, in 2011 als president was afgetreden, bleef Ahmed Ali Saleh aan als bevelhebber van de Republikeinse Garde van Jemen. Een klein jaar later werd Saleh door president Hadi ontslagen, maar ook na zijn ontslag bleef hij zeer invloedrijk in het Jemenitische leger. Ali Abdullah Saleh is in november 2014 uit hoofde van UNSCR 2140 door de VN op de lijst geplaatst.”.