Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2091 van de Commissie van 17 november 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU inzake een financiële bijdrage van de Unie voor 2011 aan de programma's van de lidstaten met betrekking tot de controle, inspectie en bewaking van visserijactiviteiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 7856) (Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Spaanse en de Zweedse taal zijn authentiek)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2091 van de Commissie van 17 november 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU inzake een financiële bijdrage van de Unie voor 2011 aan de programma's van de lidstaten met betrekking tot de controle, inspectie en bewaking van visserijactiviteiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 7856) (Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Spaanse en de Zweedse taal zijn authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 129, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht(2), en met name artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De lidstaten hebben overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 861/2006 hun visserijcontroleprogramma voor 2011 bij de Commissie ingediend, samen met de aanvragen voor een financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de uitvoering van de in dat programma vervatte projecten.

  2. Bij Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU(3) heeft de Commissie het maximumbedrag per project en het niveau van de financiële bijdrage van de Unie bepaald binnen de in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 861/2006 aangegeven grenzen, en heeft zij de voorwaarden voor toekenning van die bijdrage vastgesteld.

  3. In artikel 2 van Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU is bepaald dat alle betalingen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, uiterlijk op 30 juni 2015 door de betrokken lidstaat moeten worden gedaan en dat betalingen die na die datum worden gedaan, niet voor vergoeding in aanmerking komen.

  4. Verscheidene lidstaten hebben de Commissie in de eerste helft van 2015 laten weten dat zij in verband met de financiële crisis moeite hebben om die termijn in acht te nemen.

  5. Opdat de lidstaten die projecten verder kunnen uitvoeren en die niet moeten opgeven wegens een onderbreking van de vergoedingen door de Commissie vanaf de tweede helft van 2015, moet de termijn die is voorzien in artikel 2 van Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU worden verlengd tot en met 31 maart 2016.

  6. Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  7. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2 van Uitvoeringsbesluit 2011/431/EU wordt de eerste zin vervangen door:

„Alle betalingen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, moeten uiterlijk op 31 maart 2016 door de betrokken lidstaat worden gedaan.”.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 17 november 2015.

Voor de Commissie

Karmenu Vella

Lid van de Commissie