Home

Besluit (GBVB) 2015/2249 van de Raad van 3 december 2015 tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

Besluit (GBVB) 2015/2249 van de Raad van 3 december 2015 tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 22 juli 2014 Besluit 2014/486/GBVB(1) betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine) vastgesteld.

  2. De Raad heeft op 17 november 2014 bij Besluit 2014/800/GBVB(2) besloten EUAM Ukraine op 1 december 2014 van start te laten gaan en Besluit 2014/486/GBVB te wijzigen teneinde EUAM Ukraine van een financieel referentiebedrag te voorzien voor de periode tot en met 30 november 2015.

  3. Besluit 2014/486/GBVB moet worden gewijzigd om te voorzien in een financieel referentiebedrag voor de periode van 1 december 2015 tot en met 30 november 2016.

  4. Besluit 2014/486/GBVB moet voorts worden gewijzigd om het mandaat van EUAM Ukraine met één jaar te verlengen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/486/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

  1. Aan artikel 14, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

    „Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven voor EUAM Ukraine voor de periode van 1 december 2015 tot en met 30 november 2016 bedraagt 14 400 000 EUR.”.

  2. In artikel 19 wordt de tweede alinea vervangen door:

    „Het is van toepassing tot en met 30 november 2017.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 december 2015.

Gedaan te Brussel, 3 december 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Braz