Home

Besluit (GBVB) 2015/2431 van de Raad van 21 december 2015 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

Besluit (GBVB) 2015/2431 van de Raad van 21 december 2015 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB(1) vastgesteld.

  2. De Europese Raad heeft op 19 maart 2015 besloten dat de nodige maatregelen zouden worden genomen om een duidelijk verband te leggen tussen de duur van de in Besluit 2014/512/GBVB vervatte beperkende maatregelen en de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk.

  3. De akkoorden van Minsk zullen niet volledig zijn uitgevoerd op 31 december 2015. Derhalve moet Besluit 2014/512/GBVB met nog eens zes maanden worden verlengd om de Raad in staat te stellen de uitvoering van die akkoorden verder te beoordelen.

  4. Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad wordt vervangen door:

„Dit besluit is van toepassing tot en met 31 juli 2016.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 december 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Asselborn