Home

Richtlijn (EU) 2015/1139 van de Commissie van 13 juli 2015 tot wijziging van Richtlijn 2012/9/EU wat de datum van omzetting en de uiterste einddatum van de overgangsperiode betreft (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn (EU) 2015/1139 van de Commissie van 13 juli 2015 tot wijziging van Richtlijn 2012/9/EU wat de datum van omzetting en de uiterste einddatum van de overgangsperiode betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten(1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG, waarin de lijst van bijkomende waarschuwingen is opgenomen, die overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), van die richtlijn op elke verpakkingseenheid van tabaksproducten moeten worden aangebracht, werd bij Richtlijn 2012/9/EU van de Commissie(2) vervangen. Bij artikel 2 van Richtlijn 2012/9/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/39/EU(3), is 28 maart 2016 als uiterste datum voor de omzetting door de lidstaten en 28 maart 2018 als einddatum van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 3 van die richtlijn vastgesteld.

  2. Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad(4) tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG met ingang van 20 mei 2016 bepaalt dat op elke verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten gecombineerde gezondheidswaarschuwingen moeten staan die een van de in bijlage I bij Richtlijn 2014/40/EU bedoelde waarschuwende teksten en een bijbehorende kleurenfoto uit de beeldbank in bijlage II bij die richtlijn bevatten. De waarschuwende teksten in bijlage I bij Richtlijn 2014/40/EU zijn identiek aan die welke zijn vastgesteld in bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2012/9/EU. Bij artikel 29 van Richtlijn 2014/40/EU is 20 mei 2016 als uiterste datum voor de omzetting door de lidstaten vastgesteld en bij artikel 30 van Richtlijn 2014/40/EU is 20 mei 2017 als einddatum van de overgangsperiode vastgesteld.

  3. Het is wenselijk de termijn voor de omzetting van Richtlijn 2012/9/EU te verlengen van 28 maart 2016 tot en met 20 mei 2016, teneinde de omzettingstermijn voor de bij die richtlijn vastgestelde nieuwe waarschuwende teksten af te stemmen op de omzettingstermijn voor de bij Richtlijn 2014/40/EU ingevoerde nieuwe gecombineerde waarschuwingen. Voorts moet de bij Richtlijn 2012/9/EU vastgestelde overgangsperiode worden afgestemd op de bij Richtlijn 2014/40/EU vastgestelde overgangsperiode.

  4. De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2001/37/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2012/9/EU wordt als volgt gewijzigd:

  1. In artikel 2, lid 1, wordt „28 maart 2016” vervangen door „20 mei 2016”.

  2. In artikel 3 wordt „28 maart 2018” vervangen door „20 mei 2017”.

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2015.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie