Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/233 van de Commissie van 13 februari 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidcriteria hanteert ingevolge Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/233 van de Commissie van 13 februari 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidcriteria hanteert ingevolge Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012(1), en met name artikel 416, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Artikel 416, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 vereist dat de instellingen activa als liquide rapporteren indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Overeenkomstig de derde alinea van dat artikel kan de voorwaarde dat de activa een toelaatbare zekerheid voor normale liquiditeitsoperaties van een centrale bank in een lidstaat of de centrale bank van een derde land vormen buiten toepassing worden gelaten voor liquide activa die worden aangehouden om te voldoen aan liquiditeitsuitstromen in een valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidcriteria hanteert.

  2. Onder erkenning van het belang dat Verordening (EU) nr. 575/2013 bij de kwalificering van een actief als liquide aan de toelaatbaarheidscriteria van de centrale bank hecht, moet de lijst van de valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidscriteria hanteert, worden beperkt tot die valuta waarin de toelaatbaarheidscriteria van de centrale bank enkel betrekking hebben op schuldtitels van de centrale overheid en door de centrale bank uitgegeven schuldtitels en niet op andere activa die liquide activa omvatten in overeenstemming met de bijkomende vereisten als bepaald in de artikelen 416 en 417 van die verordening.

  3. De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op basis van de beste beschikbare kennis die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten over de toelaatbaarheidscriteria van de centrale bank in een bepaalde valuta is verstrekt een beoordeling uitgevoerd. In het geval van Bulgarije bleek uit de beoordeling dat de centrale bank aan instellingen geen liquiditeit verleent, behalve in buitengewone omstandigheden. Bij het zich ontwikkelen van een liquiditeitsrisico dat van invloed kan zijn op de stabiliteit van het banksysteem kan de Bulgaarse nationale bank aan een solvabele bank in lev luidende kredieten met een looptijd van niet meer dan drie maanden verstrekken mits zij volledig worden gedekt door zekerheden in de vorm van goud, vreemde valuta of andere dergelijke zeer liquide activa. De Bulgaarse lev moet bijgevolg worden beschouwd als een valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidcriteria hanteert.

  4. Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de EBA aan de Commissie heeft voorgelegd.

  5. De EBA heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen(2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De valuta waarin de centrale bank zeer nauw omschreven toelaatbaarheidcriteria hanteert die voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in de derde alinea van artikel 416, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 februari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Bulgaarse lev (BGN)