Home

Verordening (EU) 2015/1760 van de Commissie van 1 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van de aromastof p-mentha-1,8-dieen-7-al uit de EU-lijst (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2015/1760 van de Commissie van 1 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van de aromastof p-mentha-1,8-dieen-7-al uit de EU-lijst (Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

1.

Levensmiddelen waaraan de aromastof p-mentha-1,8-dieen-7-al (FL-nr. 05.117) is toegevoegd en die voor de inwerkingtreding van deze verordening legaal in de handel zijn gebracht, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht.

2.

Levensmiddelen die in de Unie werden ingevoerd en waaraan de aromastof p-mentha-1,8-dieen-7-al (FL-nr. 05.117) is toegevoegd, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht, indien de importeur van die levensmiddelen kan aantonen dat zij vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit het derde land verzonden en naar de Unie onderweg waren.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 oktober 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE