Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1968 van de Commissie van 3 november 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1968 van de Commissie van 3 november 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft(2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

  2. De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 november 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy Plewa

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

BIJLAGEForfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

GN-code

Code derde landen(1)

Forfaitaire invoerwaarde

(EUR/100 kg)

0702 00 00

AL

45,6

MA

78,3

MK

44,1

TR

91,2

ZZ

64,8

0707 00 05

AL

57,9

TR

157,5

ZZ

107,7

0709 93 10

MA

130,7

TR

164,3

ZZ

147,5

0805 20 10

MA

97,5

ZZ

97,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

130,3

TR

78,6

ZZ

104,5

0805 50 10

TR

99,3

UY

53,9

ZZ

76,6

0806 10 10

BR

289,7

EG

228,7

MK

68,5

PE

199,5

TR

170,0

ZZ

191,3

0808 10 80

AR

137,9

CL

194,0

MK

23,1

NZ

155,0

ZA

190,5

ZZ

140,1

0808 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4