Home

Verordening (EU) 2015/2112 van de Commissie van 23 november 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken, wat betreft de aanpassing van reeksen gegevens ingevolge de herziening van de classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2015/2112 van de Commissie van 23 november 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken, wat betreft de aanpassing van reeksen gegevens ingevolge de herziening van de classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken(1), en met name artikel 11, lid 2, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 295/2008 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor de verzameling, opstelling, toezending en evaluatie van Europese statistieken over de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van ondernemingen in de Unie.

 2. Bij Verordening (EG) nr. 451/2008 van het Europees Parlement en de Raad(2) is een statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) vastgesteld, om te kunnen voldoen aan de eisen inzake statistieken in de Unie.

 3. In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie(3) zijn de reeksen gegevens, het niveau van de uitsplitsing en de omschrijvingen voor producten aangegeven die op basis van de CPA moeten worden toegezonden.

 4. Ingevolge de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1209/2014 van de Commissie(4) is het noodzakelijk bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 aan te passen wat het niveau van de uitsplitsing en de omschrijvingen voor bepaalde producten betreft voor de gegevens die op basis van de CPA moeten worden toegezonden, om de vergelijkbaarheid en de consistentie met de op internationaal niveau gebruikte normen voor productclassificatie te behouden.

 5. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In punt 1 „DIENSTEN” worden in tabel „Reeks 1E” onder „Niveau van de uitsplitsing naar activiteit”, de „Speciale aggregaten”„HIT”, „MHT”, „MLT” en „LOT” vervangen door:

  „HITHightechindustrie (NACE Rev.2 21 + 26 + 30.3)
  MHTMedium-hightechindustrie (NACE Rev. 2 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5)
  MLTMedium-lowtechindustrie (NACE Rev. 2 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)
  LOTLowtechindustrie (NACE Rev. 2 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5)”.

 2. In punt 2 „INDUSTRIE”, in de tabellen betreffende reeks 2H, 2I, 2J en 2K, wordt het „Waarnemingsgebied”„NACE Rev. 2, secties B tot en met E (met uitzondering van de afdelingen 37, 38 en 39 van de NACE Rev. 2)” vervangen door „NACE Rev. 2, secties B tot en met D en afdeling 36”.

 3. In punt 3 „HANDEL”, in de tabellen betreffende reeks 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J en 3K, wordt het „Niveau van de uitsplitsing naar activiteit”„NACE Rev. 2-niveau met één cijfer (secties)” geschrapt.

 4. In punt 4 „BOUWNIJVERHEID”, in de tabel betreffende reeks 4G, wordt het „Niveau van de uitsplitsing naar activiteit”

  „NACE Rev. 2-niveau met drie cijfers (groepen)

  NACE Rev. 2-niveau met twee cijfers (afdelingen)

  NACE Rev. 2-niveau met één cijfer (secties)”

  vervangen door:

  „NACE Rev. 2-niveau met twee cijfers (afdelingen) behalve voor de kenmerken 18 31 0 en 18 32 0 voor afdeling 43

  NACE Rev. 2-niveau met één cijfer (secties) behalve voor de kenmerken 18 31 0 en 18 32 0”.

 5. Punt 8 „ZAKELIJKE DIENSTVERLENING” wordt als volgt gewijzigd:

  1. in tabel „Reeks 8A”, onder „Niveau van de uitsplitsing naar type product”, wordt de omschrijving voor product 63.12„Inhoud voor webportalen” vervangen door „Diensten in verband met webportalen”;

  2. in tabel „Reeks 8A”, onder „Niveau van de uitsplitsing naar type product”, wordt de omschrijving voor product 73.11.13„Diensten in verband met het ontwerpen van reclame en conceptontwikkeling” vervangen door „Diensten in verband met conceptontwikkeling inzake reclame”;

  3. in tabel „Reeks 8C”, onder „Niveau van de uitsplitsing naar type product”, wordt product 70.22.4„Handelsmerken en franchises” geschrapt;

  4. in tabel „Reeks 8E”, onder „Niveau van de uitsplitsing naar type product”, wordt de omschrijving voor product 71.11.24„Advies door architecten” vervangen door „Advies door architecten: bouwprojecten”.