Home

Advies van de Commissie van 12 augustus 2016 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen die vrijkomen bij de buitenbedrijfstelling en de ontmanteling van delen van de kerncentrale Neckarwestheim GKN-1, gelegen in Duitsland

Advies van de Commissie van 12 augustus 2016 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen die vrijkomen bij de buitenbedrijfstelling en de ontmanteling van delen van de kerncentrale Neckarwestheim GKN-1, gelegen in Duitsland

17.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/5


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 12 augustus 2016

betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen die vrijkomen bij de buitenbedrijfstelling en de ontmanteling van delen van de kerncentrale Neckarwestheim GKN-1, gelegen in Duitsland

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2016/C 297/03)

De onderstaande evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Euratom-Verdrag, onverminderd de eventuele aanvullende beoordelingen op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de verplichtingen die daaruit en uit het afgeleide recht voortvloeien(1).

Op 17 december 2015 heeft de Europese Commissie overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Duitse regering algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de buitenbedrijfstelling en de ontmanteling van delen van de kerncentrale Neckarwestheim GKN-1.

Op basis van deze gegevens en de aanvullende informatie, die op 19 februari 2016 door de Commissie is aangevraagd en op 6 april 2016 door de Duitse autoriteiten is verstrekt, brengt de Commissie, na raadpleging van de groep van deskundigen, het volgende advies uit:

1.

De afstand tussen de locatie en de dichtstbijzijnde grens met een andere lidstaat, in dit geval Frankrijk, is 69 km.

2.

Bij normale buitenbedrijfstellings- en ontmantelingswerkzaamheden aan de kerncentrale Neckarwestheim GKN-1 veroorzaakt de lozing van vloeibare en gasvormige radioactieve effluenten voor de inwoners van andere lidstaten waarschijnlijk geen voor de volksgezondheid significante blootstelling aan straling, rekening houdend met de in de nieuwe basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom) vastgestelde dosislimieten.

3.

Vaste radioactieve afvalstoffen worden tijdelijk op de locatie opgeslagen vóór transport naar een behandelings- of opslagfaciliteit binnen Duitsland waarvoor een vergunning is verleend.

Niet-radioactieve vaste afvalstoffen en resten die in overeenstemming zijn met de vrijgaveniveaus worden vrijgegeven van controle en zullen worden gestort als conventionele afvalstoffen of worden hergebruikt dan wel gerecycled. Daarbij zal steeds worden voldaan aan de vrijgavecriteria als neergelegd in de nieuwe basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom).

4.

In het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve effluenten ten gevolge van ongevallen van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, resulteren de door andere lidstaten ontvangen stralingsdoses naar verwachting niet in schadelijke effecten voor de volksgezondheid, rekening houdend met de in de nieuwe basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom) vastgestelde referentieniveaus.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm ook, die vrijkomen bij de buitenbedrijfstelling en de ontmanteling van delen van de kerncentrale Neckarwestheim GKN-1, gelegen in de deelstaat Baden Württemberg, Duitsland, zowel in normale bedrijfsomstandigheden als bij ongevallen van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, waarschijnlijk geen radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat tot gevolg heeft die significant is voor de volksgezondheid, rekening houdend met de in de nieuwe basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom) vastgestelde bepalingen.

Gedaan te Brussel, 12 augustus 2016.

Voor de Commissie

Miguel ARIAS CAÑETE

Lid van de Commissie