Home

Besluit (EU) 2016/2159 van het Europees Parlementvan 27 oktober 2016over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014

Besluit (EU) 2016/2159 van het Europees Parlementvan 27 oktober 2016over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014

HET EUROPEES PARLEMENT,

 • gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014,

 • gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor de periode van 1 januari tot 26 juni 2014, vergezeld van de antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming(1),

 • gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),

 • gezien zijn besluit van 28 april 2016(3) tot uitstel van het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2014, alsmede de antwoorden van de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (voorheen de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis en de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac),

 • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 • gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 209,

 • gezien Verordening (EG) nr. 74/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen(5),

 • gezien Verordening (EU) nr. 561/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel(6), en met name artikel 1, lid 2, en artikel 12,

 • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(7),

 • gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(8),

 • gezien artikel 94 van en bijlage V bij zijn Reglement,

 • gezien het tweede verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0276/2016),

De voorzitter

Martin Schulz

De secretaris-generaal

Klaus Welle