Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/42 van de Commissie van 15 januari 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 209) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/42 van de Commissie van 15 januari 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 209) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Richtlijn 2005/94/EG van de Raad(3) bevat bepaalde preventieve maatregelen inzake het toezicht op en de vroegtijdige detectie van aviaire influenza alsook de minimale bestrijdingsmaatregelen die bij een uitbraak van aviaire influenza onder pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels moeten worden genomen. Artikel 16 van die richtlijn voorziet in de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden en verdere beperkingsgebieden bij een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI).

  2. In 2015 heeft Frankrijk de Commissie in kennis gesteld van uitbraken van HPAI van het subtype H5 in bedrijven op zijn grondgebied waar pluimvee wordt gehouden en heeft het onmiddellijk de vereiste minimale bestrijdingsmaatregelen krachtens Richtlijn 2005/94/EG genomen, waaronder de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden en verdere beperkingsgebieden overeenkomstig die richtlijn.

  3. Voorts heeft de Commissie Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460(4) vastgesteld om rekening te houden met de verspreiding van HPAI in Frankrijk en de instelling door de bevoegde autoriteit van die lidstaat van een groot verder beperkingsgebied rond de beschermings- en toezichtsgebieden. Dit verdere beperkingsgebied omvat verschillende departementen en delen van departementen in het zuidwesten van die lidstaat. Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 bepaalt onder meer dat het door Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde verdere beperkingsgebied ten minste de gebieden moet omvatten die in de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als verder beperkingsgebied zijn opgenomen.

  4. Frankrijk heeft thans melding gemaakt van nieuwe uitbraken van HPAI buiten de gebieden die in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 als verder beperkingsgebied zijn opgenomen. Gezien de ontwikkeling van de epidemiologische situatie en het risico op verdere verspreiding van de ziekte breidt Frankrijk het verdere beperkingsgebied rond de ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden uit.

  5. Derhalve moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2460 worden gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van het verdere beperkingsgebied door Frankrijk.

  6. De Commissie heeft de door Frankrijk genomen bestrijdingsmaatregelen bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van het door de bevoegde autoriteit van die lidstaat overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Richtlijn 2005/94/EG ingestelde verdere beperkingsgebied op voldoende afstand liggen van de bedrijven waar de uitbraken van HPAI zijn bevestigd.

  7. Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moet het door Frankrijk ingestelde uitgebreide verdere beperkingsgebied snel op EU-niveau worden vastgelegd.

  8. Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  9. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2016.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Verder beperkingsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1:

ISO-landencode

Lidstaat

Naam (nummer van het departement)

FR

Frankrijk

Gebieden omvattende de departementen:

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

LOT (46)

HAUTE-GARONNE (31)

Gebieden omvattende delen van de departementen:

CHARENTE (16), de gemeente:

16254

PALLUAUD

CORRÈZE (19), de gemeenten:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

19007

19012

19019

19026

19029

19044

19050

19067

19116

19170

19260

19280

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON

ALTILLAC

ASTAILLAC

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

BILHAC

BRANCEILLES

LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS

CHAUFFOUR-SUR-VELL

CUREMONTE

LIOURDRES

QUEYSSAC-LES-VIGNES

SIONIAC

VEGENNES”

„BIJLAGE