Home

Besluit (EU) 2016/268 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Besluit (EU) 2016/268 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder a), in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft namens de Europese Unie met Saint Lucia onderhandeld over een overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (hierna „de overeenkomst”).

  2. Overeenkomstig Besluit (EU) 2015/1031 van de Raad(2) is de overeenkomst ondertekend en voorlopig toegepast met ingang van 28 mei 2015.

  3. Bij de overeenkomst wordt een gemengd comité van experten voor het beheer van de overeenkomst opgericht. De Unie wordt in dat gemengd comité vertegenwoordigd door de Commissie die bijgestaan dient te worden door de vertegenwoordigers van de lidstaten.

  4. Dit besluit vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad(3). Het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van dit besluit en het besluit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

  5. Dit besluit vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad(4). Ierland neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van dit besluit en het besluit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

  6. De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 8, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving(5).

Artikel 3

De Commissie, bijgestaan door de vertegenwoordigers van de lidstaten, vertegenwoordigt de Unie in het bij artikel 6 van de overeenkomst ingestelde gemengd comité van deskundigen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.