Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/299 van de Commissie van 2 maart 2016 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van siliciummangaan van oorsprong uit India

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/299 van de Commissie van 2 maart 2016 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van siliciummangaan van oorsprong uit India

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD

  Artikel 1

  De antidumpingprocedure betreffende de invoer van siliciummangaan van oorsprong uit India wordt beëindigd.

  Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Gedaan te Brussel, 2 maart 2016.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Jean-Claude Juncker