Home

Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Tijdens de 21e Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP 21), die plaatsvond in Parijs van 30 november tot en met 12 december 2015, is de tekst van een overeenkomst betreffende het versterken van het mondiale antwoord op de dreiging van klimaatverandering aangenomen. De Overeenkomst van Parijs treedt in werking op de dertigste dag na de datum waarop ten minste 55 partijen bij het Verdrag die in totaal goed zijn voor naar schatting ten minste 55 % van de totale uitstoot van broeikasgassen, hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben ingediend. De Unie en haar lidstaten maken deel uit van de partijen bij het Verdrag.

  2. De overeenkomst bevat onder meer een streefcijfer op lange termijn dat strookt met de doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden 2 °C boven de pre-industriële niveaus te houden, en om in te zetten op een maximale stijging van 1,5 °C boven de pre-industriële niveaus. Om dit doel te bereiken zullen de partijen opeenvolgende nationaal vastgestelde bijdragen voorbereiden, bekendmaken en aanhouden.

  3. Op 6 maart 2015 hebben de Unie en haar lidstaten melding gemaakt van hun voorgenomen nationaal vastgestelde bijdrage, die voorziet in een te behalen bindend streefcijfer van ten minste 40 % binnenlandse reductie van broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990, zoals vastgesteld in de conclusies van de Europese Raad van 23 oktober 2014 over het klimaat- en energiebeleidskader 2030.

  4. De overeenkomst staat van 22 april 2016 tot en met 21 april 2017 open voor ondertekening bij de zetel van de Verenigde Naties in New York.

  5. De overeenkomst stemt overeen met de milieudoelstellingen van de Unie als bedoeld in artikel 191 VWEU, te weten behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; bescherming van de gezondheid van de mens en bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering.

  6. Er is in de Unie reeds wetgeving waarmee een aantal van deze doelstellingen ten uitvoer wordt gebracht. Een gedeelte van die bestaande Uniewetgeving zal moeten worden herzien met het oog op de uitvoering van sommige bepalingen van de overeenkomst.

  7. De overeenkomst moet derhalve namens de Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt namens de Unie machtiging verleend voor de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering(1).

De ondertekening vindt plaats in New York op 22 april 2016, of zo spoedig mogelijk daarna.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 11 april 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

M.H.P. van Dam