Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/600 van de Commissie van 15 april 2016 tot wijziging van Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van Roemenië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2186) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/600 van de Commissie van 15 april 2016 tot wijziging van Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van Roemenië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2186) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën(1), en met name artikel 5, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 999/2001 bepaalt dat de lidstaten, derde landen of gebieden daarvan (hierna „landen of gebieden” genoemd) naar hun status ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) moeten worden ingedeeld in een van de drie categorieën: verwaarloosbaar BSE-risico, gecontroleerd BSE-risico en onbepaald BSE-risico.

 2. De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG van de Commissie(2) bevat een lijst van landen of gebieden volgens hun BSE-status.

 3. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) speelt een vooraanstaande rol bij de indeling van landen of gebieden naar BSE-risico.

 4. In mei 2014 heeft de algemene vergadering van de OIE in haar Resolutie nr. 18 — Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries(3) — besloten om Roemenië de status van „verwaarloosbaar BSE-risico” toe te kennen. Als gevolg van de kennisgeving door Roemenië op 20 juni 2014 van een geval van atypische BSE had de Wetenschappelijke Commissie voor dierziekten van de OIE de status van verwaarloosbaar BSE-risico voor Roemenië op 27 juni 2014 geschorst.

 5. In mei 2015 heeft de algemene vergadering van de OIE het hoofdstuk over BSE in de gezondheidscode voor landdieren van de OIE gewijzigd door de toevoeging van de volgende zin in artikel 11.4.1: „Bij de toekenning van de officiële BSE-risicostatus wordt „atypische BSE” buiten beschouwing gelaten omdat ervan wordt uitgegaan dat deze ziekte bij alle runderpopulaties spontaan en in zeer kleine mate voorkomt”(4).

 6. Omdat de status van verwaarloosbaar BSE-risico voor Roemenië werd geschorst op grond van de ontdekking van een geval van atypische BSE en omdat de nieuwe versie van de gezondheidscode atypische BSE uitsluit bij de officiële toekenning van het BSE-risico, heeft de Wetenschappelijke Commissie voor dierziekten van de OIE besloten om Roemenië, met ingang van 8 december 2015, opnieuw de status van verwaarloosbaar BSE-risico toe te kennen.

 7. In het licht van deze beslissing moet de lijst van landen in de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG worden gewijzigd.

 8. Beschikking 2007/453/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 9. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. De vermelding „— Roemenië” word ingevoegd in deel „A. Landen of gebieden met een verwaarloosbaar BSE-risico”, na „— Portugal” en voor „— Slovenië”.

 2. De vermelding „— Roemenië” word geschrapt in deel „B. Landen of gebieden met een gecontroleerd BSE-risico”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 april 2016.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie