Home

Besluit (GBVB) 2016/608 van de Raad van 18 april 2016 betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie

Besluit (GBVB) 2016/608 van de Raad van 18 april 2016 betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29 en artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 5 maart 2015 Besluit (GBVB) 2015/363(1) betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten vastgesteld, op grond waarvan de geldigheid van hun nationale vergunningen om het grondgebied van de in Gemeenschappelijk Standpunt 2002/400/GBVB(2) bedoelde lidstaten te betreden en daar te verblijven, met nog eens 24 maanden werd verlengd.

  2. Op basis van een evaluatie van de toepassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/400/GBVB acht de Raad het gepast de geldigheidsduur van die vergunningen met nog eens 24 maanden te verlengen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2 van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/400/GBVB bedoelde lidstaten verlengen de geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 3 van het gemeenschappelijk standpunt verleende nationale vergunningen om hun grondgebied te betreden en daar te verblijven met nog eens 24 maanden, met ingang van 31 januari 2016.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 18 april 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Mogherini